Rå­na­des un­der på­tving­ad bil­tur

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PETTER TARENIUS 010-471 52 46 petter.tarenius@hn.se

Man­nen ska ha tving­ats in i en bil och un­der hot för­måtts skic­ka över peng­ar. Två män häk­ta­des i går.

Det var i sön­dags som man­nen ska ha tving­ats in i en per­son­bil på en ort ut­an­för Fal­ken­berg. De två män­nen i bi­len ska där­ef­ter ha tving­at man­nen att ge­nom­fö­ra en över­fö­ring.

Den rå­na­de man­nen släpp­tes där­ef­ter av ef­ter yt­ter­li­ga­re ett hot – att in­te kon­tak­ta po­li­sen.

DET VAR DOCK just vad han gjor­de och kort där­ef­ter kun­de två per­so­ner gri­pas.

De bå­da män­nen, som är i 25re­spek­ti­ve 30-års­ål­dern, an­hölls ef­ter för­hör un­der mån­da­gen. De miss­tänks för rån, ola­ga fri­hets­be­rö­van­de och över­grepp i rätts­sak.

– Jag kom­mer att be­gä­ra stäng­da dör­rar. Det finns många oli­ka vitt­nesupp­gif­ter i det här fallet som jag vill skyd­da. Jag vill ha be­vis­ning­en opå­ver­kad, sä­ger åkla­ga­re Eva­lot­ta Svahn.

UN­DER TORS­DA­GEN HÖLLS en häkt­nings­för­hand­ling vid Var­bergs tings­rätt och män­nen häk­ta­des på san­no­li­ka skäl för brot­ten de är miss­tänk­ta för. Åtal ska va­ra väckt se­nast den 24 maj.

De bå­da män­nen ne­kar till brott. Om de in­blan­da­de kän­ner varand­ra se­dan ti­di­ga­re vill åkla­ga­ren in­te sva­ra på.

– Jag vill in­te gå in på de­tal­jer i det här lä­get. De bå­da miss­tänk­ta har läm­nat mot­stri­di­ga upp­gif­ter och ing­en av dem er­kän­ner. Vi har hört ett an­tal per­so­ner och lagt ner myc­ket jobb i det här ären­det, sä­ger åkla­ga­ren.

EN­LIGT EVA LOT­TA SVAHN ska rån­de­len in­ne­fat­ta nå­gon form av di­gi­tal trans­ak­tion un­der hot, allt­så ing­et fy­siskt ut­tag i en ban­ko­mat el­ler lik­nan­de.

Hur stor sum­ma som ska ha över­förts vill åkla­ga­ren in­te hel­ler be­rät­ta.

De bå­da miss­tänk­ta män­nen är hem­ma­hö­ran­de i Fal­ken­berg.

– Jag kan in­te sä­ga myc­ket mer än att min kli­ent för­ne­kar, sä­ger den yng­re man­nens för­sva­ra­re, ad­vo­kat Jan Ahl­ström.

HN har sökt en kom­men­tar även från den äld­re miss­tänk­tes för­sva­ra­re ut­an att lyc­kas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.