Unik sats­ning ska lyf­ta fritidshemmen

FÖRST UT: NY UTBILDNING I FAL­KEN­BERGS KOM­MUN

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MÅR­TEN SAMU­EL­SON 010-471 52 74 mar­ten.samu­el­son@hn.se

Sve­ri­ge li­der akut brist på fri­tidspe­da­go­ger. Fal­ken­berg är ing­et un­dan­tag och blir först i lan­det med en unik utbildning av per­so­nal som sak­nar pe­da­go­gisk hög­sko­le­ut­bild­ning.

Knappt hälf­ten av per­so­na­len (46 pro­cent 2016) som job­bar på fritidshemmen i Fal­ken­berg har en pe­da­go­gisk hög­sko­le­ut­bild­ning. Går man tio år till­ba­ka i ti­den låg siff­ran kring 80-90 pro­cent. Men för tre-fy­ra år se­dan bör­ja­de det da­la.

DET­TA ÄR IN­TE unikt för Fal­ken­berg ut­an även na­tio­nellt är det un­ge­fär hälf­ten av per­so­na­len på fritidshemmen som sak­nar for­mell be­hö­rig­het.

An­led­ning­en är dels att det sak­nas ut­bild­nings­plat­ser och dels att lärar­bris­ten gör att många fri­tidspe­da­go­ger som har be­hö­rig­het går in och job­bar där.

– Fritidshemmen är den skol­forms­grupp som har lägst an­del hög­sko­le­ut­bil­dad per­so­nal. Vi mås­te ha en lik­vär­dig kva­li­té på un­der­vis­ning­en för al­la vå­ra barn. Sär­skilt nu när vå­ra fri­tids­hem har fått ett eget ka­pi­tel i lä­ro­pla­nen från och med hös­ten 2016, sä­ger Anet­te Klang Jen­sen som är chef för för­sko­le­verk­sam­he­ten i Fal­ken­bergs kom­mun.

DÄR­FÖR HAR MAN star­tat ett sam­ar­be­te med Ann S Pihl­gren som ti­di­ga­re ar­be­tat på Stock­holms uni­ver­si­tet med fri­tids­lä­rar­ut­bild­ning.

– Hon är den i Sve­ri­ge som job­bat mest med forsk­ning kring fri­tids­hem. Ann är ute och fö­re­lä­ser hemskt myc­ket och har bland an­nat va­rit här. Vi är jät­te­gla­da att vi har med hen­ne i pro­jek­tet. Det är unikt för Fal­ken­berg och folk ute i lan­det är jät­teny­fik­na på det här.

– Jag tyc­ker det är su­per­spän­nan­de och tror väl­digt myc­ket på den här sats­ning­en, sä­ger Anet­te Klang Jen­sen.

PRO­JEK­TET IN­NE­BÄR ATT fy­ra av kom­mu­nens fri­tidspe­da­go­ger från och med i höst ska läg­ga en dag i vec­kan på att hand­le­da fri­tids­per­so­nal som sak­nar pe­da­go­gisk utbildning. Ja­net­te Strandberg och Ann-so­fie Grip­se på Apel­sko­lans fri­tids­hem är två av dem som ska hål­la i ut­bild­ning­en (de and­ra två är Ve­ro­ni­ca Bo­man och Jen­nie Kristi­ans­son på Hjorts­bergs­sko­lans fri­tids­hem).

– Fri­tids är in­te ba­ra barn­pass­ning som en del kans­ke tror. Vi job­bar ut­i­från att va­ra ett kom­ple­ment till sko­lan och är ute myc­ket på da­gar­na. Verk­sam­he­ten ut­går myc­ket från bar­net. Är vi till ex­em­pel ute i na­tu­ren och bar­net ser nå­got har vi kans­ke in­te all­tid sva­ret på de­ras frå­gor. Då un­der­sö­ker vi det till­sam­mans se­dan, sä­ger Ann-so­fie Grip­se.

– Vi har all­tid fo­kus på vad vi vill att bar­nen ska lä­ra sig i dag och kopp­lar det till må­len i lä­ro­pla­nen, för­kla­rar Ja­net­te Strandberg.

För­ut­sätt­ning­ar­na för fritidshemmen är väl­digt oli­ka. Dels be­ro­en­de på hur stor sko­lan är och dels på hur re­spek­ti­ve rek­tor väl­jer att pri­o­ri­te­ra.

– Vi är bra be­man­na­de här ef­tersom vi har en rek­tor som verk­li­gen brin­ner för fri­tids­verk­sam­he­ten, me­nar Ann-so­fie. Är det skill­nad på un­der­vis­ning­en jäm­fört med sko­lan?

– Det blir ett mer lust­fyllt lä­ran­de, ut­an press. Li­te fri­a­re och det sker mer i ett sam­spel. Man har en an­nan re­la­tion till bar­nen, tyc­ker Ja­net­te.

– För många barn skil­jer det på hur man är i sko­lan och på fri­tids. Vis­sa kans­ke har det svårt i sko­lan och vi har möj­lig­het att for­ma un­der­vis­ning­en på ett an­nat sätt, sä­ger Ann-so­fie.

SATS­NING­EN VÄLKOMNAS FRÅN fac­kets si­da, men där­i­från finns ock­så krav på mins­ka­de elev­grup­per.

– Många barn till­bring­ar kans­ke hal­va sin dag på fri­tids­hem­met. Då är det vik­tigt att man kva­li­tets­säk­rar även den här de­len av ele­ver­nas skol­dag. Fri­tidspe­da­go­ger­na är proffs på att job­ba med de här bi­tar­na. Men de be­hö­ver mer tid för att pla­ne­ra och ut­veck­la den pe­da­go­gis­ka verk­sam­he­ten. Vi vill gär­na få ett mått på den ti­den, sä­ger Bengt Erik Jo­hans­son som är Lä­rar­för­bun­dets ord­fö­ran­de i Fal­ken­berg.

Bild: OLA FOLKESSON

HANDLEDARE. Ja­net­te Strandberg och Ann-so­fie Grip­se är fri­tidspe­da­go­ger i Ul­la­red och ska bli handledare i höst. Här till­sam­mans med någ­ra av bar­nen på Dra­kens fri­tids­hem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.