Fö­ra­ren dömd för döds­o­lyc­kan

Hallands Nyheter - - Falkenberg - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

Hjul­las­ta­rens fö­ra­re döm­des på tors­da­gen av tings­rät­ten för vål­lan­de till an­nans död ef­ter döds­o­lyc­kan i trak­ten av Vessigebro för­ra året.

Fö­ra­ren döm­des till vill­kor­lig dom och 50 dags­bö­ter à 50 kro­nor samt att be­ta­la ska­de­stånd på 30 000 kro­nor till en ef­ter­le­van­de till off­ret. Fö­ra­ren, en man i 50-års­ål­dern, fick in­te stopp på sin hjul­las­ta­re i en ned­förs­bac­ke. En man i 65-års­ål­dern blev påkörd och om­kom. Olyc­kan in­träf­fa­de den 19 au­gusti för­ra året.

FÖ­RA­REN HA­DE KÖPT den be­gag­na­de hjul­las­ta­ren som var från 1970-ta­let. Han ha­de fyllt på broms­väts­ka ef­ter att vid ett ti­di­ga­re till­fäl­le no­te­rat broms­pro­blem. Den aktuella da­gen prov­brom­sa­de han ock­så hjul­las­ta­ren fle­ra gång­er ut­an pro­blem, en­ligt egen upp­gift. Han an­såg sig ock­så för­vis­sad om att den ena par­ke­rings­brom­sen skul­le fun­ge­ra.

HAN KÖR­DE ETT par kilo­me­ter i låg has­tig­het, när han upp­täck­te att brom­sar­na in­te tog. Hans för­sök att stop­pa for­do­net gjor­de att mo­torn slog av, och då gick styr­för­må­gan för­lo­rad strax fö­re olycks­plat­sen.

Var­bergs tings­rätt går på åkla­ga­rens lin­je och me­nar att fö­ra­ren på ett mer till­för­lit­ligt sätt skul­le ha för­säk­rat sig om att hjul­las­ta­ren var i ett tra­fik­sä­kert skick.

HÅ­KAN BERG­STRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.