Man tog stryp­tag på kvinna – åta­las

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Man­nen ska ha ta­git stryp­grepp på en kvinna och vif­tat med en kniv mot en an­nan. Nu åta­las han för ola­ga hot.

Kvin­nan satt till­sam­mans med si­na vän­ner i sin lä­gen­het i en ort i Fal­ken­bergs kom­mun när den 23-åri­ge man­nen an­län­de.

De ha­de en re­la­tion se­dan ti­di­ga­re men en­ligt upp­gif­ter från för­hör var kvin­nan rädd för man­nen. Hon vitt­nar om hur han ti­di­ga­re ska ha ta­git stryp­grepp på hen­ne och ho­tat att ”brän­na upp och dö­da hen­ne”.

23-ÅRING­EN FÖR­SVANN upp på över­vå­ning­en och ef­ter ett tag gick kvin­nan upp för att tit­ta till ho­nom.

De tre vän­ner­na, en kvinna och två män, hör­de där­ef­ter skrik från över­vå­ning­en. Det kvinn­li­ga vitt­net upp­ger att hon såg man­nen hål­la i en ham­ma­re när hon tit­ta­de in i sov­rum­met.

Man­nen ska ha släppt ham­ma­ren och då ta­git stryp­tag på kvin­nan han ha­de en re­la­tion med. Den kvinn­li­ga vän­nen ro­pa­de att han skul­le slu­ta. Man­nen skif­ta­de då fo­kus och tog tag i hen­nes arm och knuf­fa­de om­kull hen­ne.

DE TVÅ MÄN­NEN har vid det här till­fäl­let an­länt till rum­met och även de bett 23-åring­en att lug­na ner sig.

Men en­ligt de in­blan­da­de blev 23-åring­en allt mer upp­rörd och bad samt­li­ga ut­an kvin­nan han ha­de en re­la­tion med att läm­na rum­met. I sam­band med det ska man­nen ha ta­git fram en kniv från säng­en och rik­tat den mot den kvinn­li­ga vän­nen. ”Jag fick en klump i ma­gen och 100 tan­kar for ge­nom hu­vu­det”, vitt­nar kvin­nan om.

Till slut läm­na­de de rum­met och po­lis till­kal­la­des.

Man­nen sä­ger i för­hör att han och kvin­nan grä­lat men ne­kar till ho­ten och me­nar att han in­te hål­lit i nå­gon kniv. Han häv­dar i stäl­let att de and­ra var ful­la.

Han åta­las i Var­bergs tings­rätt för ola­ga hot mot två av per­so­ner­na och för ringa nar­ko­ti­kabrott vid två oli­ka till­fäl­len.

”Jag fick en klump i ma­gen och 100 tan­kar for ge­nom hu­vu­det”

KVIN­NAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.