Bar­nen kan bli del av kul­tur­sko­la

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Barna­ka­de­min vill bli en del av Fal­ken­bergs kul­tur­sko­la. Eva-gö­rans­son-apelqvist som grun­da­de Barna­ka­de­min 1993 har där­för skic­kat in ett med­bor­gar­för­slag till kom­mu­nen där hon på­ta­lar att verk­sam­he­ten in­te pas­sar in i det nya bi­drags­sy­ste­met som en­ligt hen­ne i stor ut­sträck­ning grun­dar sig på an­ta­let med­lem­mar i för­e­ning­en. Verk­sam­he­ten har inga med­lem­mar ut­an ele­ver som un­der­vi­sas av konst­nä­rer. Barna­ka­de­min an­vän­der sig av Reg­gio Emi­li­a­pe­da­go­gik vil­ket in­ne­bär att un­der­vis­ning­en är fri från täv­lings­mo­ment.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.