Tun­na ski­vor – en hit som hål­ler än...

Hallands Nyheter - - Misans Mat - MISANS MAT um­nw@hal­lands­pos­ten.se

”In­te en som­mar pas­se­rar ut­an att jag har dem i en kru­ka – max en arm­längd bort.”

”Det ska va’ tun­na ski­vor” sjöng Siw Malm­kvist re­dan 1960. Ef­tersom lå­ten fort­fa­ran­de är en oho­tad me­ga­hit i schla­ger­sväng­en bor­de ju bud­ska­pet fun­ka även i kö­ket, tyc­ker man.

Ja, jag vet att det är lång­sökt, men håll med om att det är en im­po­ne­ran­de kre­a­tiv in­led­ning!

I DAG ÄR

det näm­li­gen finsku­ret som gäl­ler på min mat­si­da. Jag kan dess­utom lo­va att varen­da ski­va ni ser på bil­der­na är ska­pad för hand. Jag har al­la möj­li­ga skär­red­skap i skåp och lå­dor, om det skul­le va­ra på det vi­set, men man ska ald­rig un­derskat­ta det me­di­ta­ti­va i att stå vid sin skär­brä­da med en välsli­pad kniv och var­samt göra så jäm­na, fi­na ski­vor som det är möj­ligt. (Med åren har jag ock­så lärt mig det rät­ta hand­la­get, vil­ket gör att det nu­me­ra är gans­ka säl­lan det går hål på fing­rar­na.)

Ibland tror man att al­la va­ri­an­ter på att tilla­ga både fläsk­fi­lé och po­ta­tis är ut­töm­da, men in­te då! Fort­fa­ran­de finns både ro­li­ga al­ter­na­tiv, oli­ka smak­sätt­ning­ar och sko­ji­ga till­be­hör som för­ny­ar maträt­ter­na.

Här helsteks fläsk­fi­lén med en nä­ve grov­hac­kad färsk sal­via och ros­ma­rin. Det är två fan­tas­tis­ka ör­ter som verk­li­gen kan ska­pa ma­gi med ma­ten. In­te en som­mar pas­se­rar ut­an att jag har dem i en kru­ka – max en arm­längd bort. Till­sam­mans ger de både fläsk­fi­lén och så­sen smak från start ihop med kyck­ling­fond, vitt vin och he­la kö­ret. Ni kan in­te ana...

RÅSTEKER MAN PO­TA­TIS

skär man den of­tast i tun­na ski­vor som se­dan bryns i stek­pan­nan un­der gans­ka lång tid. I min va­ri­ant här gör man en kom­bo av fast, gul po­ta­tis, den färg­gran­na söt­po­ta­ti­sen (som egent­li­gen är en ört!) och mild, fin röd­lök.

Tidsåt­gång­en att ska­la och skä­ra allt det­ta till fy­ra per­so­ner är be­räk­nad till un­ge­fär li­ka många bra lå­tar på Spo­ti­fy. Sen går det åt ett par till när man ska kom­bi­ne­ra ihop ski­vor­na i den smor­da lil­la trak­tör­pan­nan.

Smak­mäs­sigt pas­sar bå­da rät­ter­na bra ihop, fast det blir li­te väl många tun­na ski­vor på en och sam­ma tall­rik.

HA­DE JAG VA­RIT

ni skul­le jag ser­ve­ra köt­tet till små, ra­ra färsk­po­ta­ti­sar och en färg­glad sal­lad, me­dan po­ta­tis­rät­ten är fin att stäl­la fram till nå­got gril­lat och en skål med en här­lig ai­o­li!

En gi­ven lis­tet­ta för både ama­tör­ca­sa­no­vor och and­ra...

Bild: ULLAMI NYHUUS-WIRÉN

HEL­STEKT. Fläsk­fi­lén får gär­na va­ra li­te ro­sa­ak­tig in­u­ti, då är den fort­fa­ran­de saf­tig och fin. Så­sen till är fan­tas­tisk...

MATPYSSEL. De tun­na ski­vor­na av po­ta­tis, röd­lök och söt­po­ta­tis var­var man li­te hipp som happ i for­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.