Lä­rar­vi­ka­rie ihjäl­skju­ten – ele­ver vitt­nen

Hallands Nyheter - - Sverige | Världen -

En man i 30-års­ål­dern har skju­tits ihjäl i Löv­gär­det i Gö­te­borg. Man­nen, som var lä­rar­vi­ka­rie på en sko­la i när­he­ten, sköts av två maske­ra­de per­so­ner in­för många vitt­nen.

– Det är själv­klart en stor chock för al­la, sä­ger Ma­rie Åh­man på kom­mu­nen.

Skott­loss­ning­en in­träf­fa­de vid ni­o­ti­den på tors­dags­mor­go­nen i Löv­gär­dets cent­rum i nord­öst­ra Gö­te­borg. Man­nen ska en­ligt po­li­sen ha bli­vit ja­gad och be­skju- ten av två män och hit­ta­des se­dan död i en bil.

Se­na­re iden­ti­fi­e­ra­des off­ret som en man i 30-års­ål­dern som ar­be­ta­de som vi­ka­ri­e­ran­de lä­ra­re på Löv­gär­des­sko­lan, som lig­ger i an­slut­ning till tor­get där skott­loss­ning­en in­träf­fa­de.

– Det är väl­digt tra­giskt och för­stås tufft för både an­ställ­da och ele­ver på sko­lan, sä­ger Ma­rie Åh­man, kom­mu­ni­ka­tions­chef på stads­dels­nämn­den i Ang­e­red, till TT.

– Men vi ser till att al­la får det stöd som de be­hö­ver.

Kom­mu­nen kal­la­de ef­ter skott­då­det snabbt in sitt kris­stödsteam. Både sko­lan och fri­tids­går­den höll öp­pet un­der kväl­len, med per­so­nal från stads­dels­för­valt­ning­en på plats.

I om­rå­det finns både bo­stä­der och fle­ra bu­ti­ker och bland vitt­ne­na fanns en­ligt upp­gift ele­ver från Löv­gär­des­sko­lan. Sko­lan, med om­kring 380 ele­ver, kal­la­de ef­ter hän­del­sen in al­la ele­ver och höll både per­so­nal och ele­ver in­om­hus.

– Det går en väl­dig mas­sa ryk­ten, så jag kan in­te be­kräf­ta om, och i så fall vad, någ­ra ele­ver har sett, sä­ger Ma­rie Åh­man.

Po­li­sen be­dö­mer i nu­lä­get att det in­te finns nå­got hot mot sko­lan, som kom­mer att hål­la öp­pet som van­ligt i dag men med ex­tra stöd­per­so­nal.

En per­son häm­ta­des in till för­hör, men var ald­rig miss­tänkt, och släpp­tes se­na­re.

Jens Bor­ne­mann/tt

FOTO: ADAM IHSE/TT

En lä­rar­vi­ka­rie sköts ihjäl i Löv­gär­det i Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.