Trump: Co­mey en po­sör

Hallands Nyheter - - Sverige | Världen -

■■USA. USA:S pre­si­dent Do­nald Trump kal­lar den för­re Fbi-che­fen Ja­mes Co­mey för ”po­sör” och ”publik­fri­a­re” i sin förs­ta tv-in­ter­vju ef­ter det upp­se­en­de­väc­kan­de be­ske­det ti­di­ga­re i vec­kan att han ger Co­mey spar­ken med ome­del­bar ver­kan.

Till­för­or­dan­de Fbi-chef Andrew Mc­ca­be frå­ga­des un­der tors­da­gen ut av se­na­tens un­der­rät­tel­seut­skott. Han gjor­de klart att FBI:S ryss­ut­red­ning kom­mer att fort­sät­ta in­om myn­dig­he­ten.

– Man kan in­te stop­pa FBI:S män och kvin­nor från att göra det rät­ta. Samt­li­ga agen­ter som är in­blan­da­de i den ut­red­ning­en har kvar si­na po­si­tio­ner, sa­de Mc­ca­be. (Tt-afp-reu­ters)

FOTO: JACQUELYN MAR­TIN /AP

Till­för­or­dan­de Fbi-chef Andrew Mc­ca­be.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.