Valls in­te med i Macrons lag

Hallands Nyheter - - Sverige | Världen -

■■FRANKRIKE. Till­trä­dan­de pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron har pre­sen­te­rat de kan­di­da­ter som ska stäl­la upp för hans rö­rel­se La ré­publi­que en Mar­che i par­la­mentsva­let i ju­ni.

Frank­ri­kes ti­di­ga­re pre­miär­mi­nis­ter Ma­nu­el Valls, som sagt att han vill kan­di­de­ra för Macrons par­ti, finns in­te med på lis­tan.

Av de 428 kan­di­da­ter är 214 män och 214 kvin­nor. 19 000 per­so­ner har listat sig på rö­rel­sens hem­si­da och har se­dan grans­kats för att vas­ka fram de lämp­li­gas­te nam­nen. Över hälf­ten av dem som nu pre­sen­te­rats är po­li­tis­ka no­vi­ser. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.