Slo­pad ka­rens­dag er­sätts

Hallands Nyheter - - Sverige | Världen -

■■AR­BE­TE. Det gick in­te för 13 år se­dan, men nu för­sö­ker re­ge­ring­en igen. Till­sam­mans med Väns­ter­par­ti­et fö­re­slår re­ge­ring­en att ka­rens­da­gen i sjuk­för­säk­ring­en er­sätts med ett ”ka­rens­av­drag”.

Tanken är att ing­en ska be­hö­va gå mis­te om mer än en fem­te­del av den ge­nom­snitt­li­ga vec­ko­lö­nen. Med da­gens sy­stem kan de som har långa ar­bets­pass på obe­kvä­ma ti­der drab­bas av ett opro­por­tio­ner­ligt stort lö­ne­av­drag.

So­ci­al­för­säk­rings­mi­nis­ter An­ni­ka Strand­häll (S) vill ge par­ter­na på ar­bets­mark­na­den drygt 1,5 år på sig att för­be­re­da änd­ring­en. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.