Lag om för­säk­rings­vård be­står

Hallands Nyheter - - Sverige | Världen -

■■PO­LI­TIK. Re­ge­ring­ens lagänd­ring om vård till pa­ti­en­ter med pri­va­ta vårds­för­säk­ring­ar ser ut att bli stop­pad i riks­da­gen.

Lagänd­ring­en är tänkt att tyd­lig­gö­ra att of­fent­lig fi­nan­si­e­rad vård till pa­ti­en­ter med pri­va­ta sjuk­vårds­för­säk­ring­ar in­te får ske på and­ra pa­ti­en­ters be­kost­nad.

I riks­da­gens so­ci­alut­skott sä­ger en ma­jo­ri­tet be­stå­en­de av Al­li­ans­par­ti­er­na och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na nej. De hän­vi­sar bland an­nat till att re­ge­ring­en in­te lyc­kats vi­sa att lagänd­ring­en be­hövs. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.