Xi och Moon kom över­ens

Hallands Nyheter - - Sverige | Världen -

■■KINA/SYDKOREA/NORDKOREA. Syd­ko­re­as nya pre­si­dent Moon Jae-in är över­ens med Ki­nas pre­si­dent Xi Jin­ping om att en kärn­va­pen­av­rust­ning av Ko­re­a­halvön är ett ge­men­samt mål för de bå­da län­der­na. Det sä­ger en ta­les­per­son för Moon, ef­ter att de bå­da le­dar­na haft sitt förs­ta te­le­fon­sam­tal.

Re­la­tio­ner­na mel­lan Kina och Sydkorea har för­säm­rats av Syd­ko­re­as be­slut att in­stal­le­ra det ame­ri­kans­ka ro­bot­för­svars­sy­ste­met THAAD, som Kina starkt mot­sät­ter sig. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.