FI om blan­colån: ”Mot­bju­dan­de”

Hård kri­tik rik­tas mot för­sälj­ning av kon­sum­tions­lån

Hallands Nyheter - - Sverige | Världen -

Det är mot­bju­dan­de att rik­ta kre­di­ter mot sva­ga grup­per.

Fi­nansin­spek­tio­nen (FI) går hårt åt fle­ra mark­nads­ak­tö­rer för kon­sum­tions­lån ut­an sä­ker­het, även kal­lat blan­colån.

– Det är mot­bju­dan­de att rik­ta kre­di­ter mot sva­ga grup­per, sä­ger ge­ne­ral­di­rek­tör Erik Thedéen.

Lå­ga in­trä­des­bar­riä­rer, di­gi­ta­li­se­ring och kre­a­ti­va af­färsmo­del­ler har fått an­de­len kon­sum­tions­lån att skju­ta i höj­den på fi­nans­mark­na­den, en­ligt FI.

–Vi ser en be­kym­ran­de ut­veck­ling. På 17 år har kon­sum­tions­lå­nen mer än för­dubb­lats. Vi ser ock­så mer ag­gres­siv mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning, vil­ket le­der till att ris­ken för överskuld­sätt­ning ökar, sä­ger Malin Om­berg, om­rå­des­chef för ■■ERIK THEDÉEN, kon­su­ment­skydd på Fi­nansin­spek­tio­nen.

Än­då har fle­ra åt­gär­der ta­gits. Det finns nya reg­ler för de som er­bju­der snabb­lån till kon­su­men­ter. Sam­ti­digt lig­ger ett för­slag ute till re­ge­ring­en om rän­te- och kost­nads­tak för så kal­la­de hög­kost­nads­kre­di­ter.

Men vad gäl­ler kon­sum­tions­lån ut­an sä­ker­het, även kal­lat blan­colån, finns det fort­fa­ran­de sto­ra bris­ter.

Den van­li­gas­te for­men av blan­colån som in­ne­hål­ler för­tidsin­lö­sen och an­nu­i­tets­lån. Rent kon­kret in­ne­bär det att kon­su­men­ten får in­ci­ta­ment att läg­ga om kre­di­ten till läng­re löp­ti­der och er­sät­ta be­fint­li­ga lån med nya lån, för en läg­re må­nads­be­tal­ning.

När det­ta upp­re­pas snur­rar kre­di­ter runt i en ne­ga­tiv spi­ral och le­der till ett hög­re lå­ne­be­lopp hos kon­su­men­ter som re­dan har låg åter­be­tal­nings­för­må­ga.

I fle­ra fall tas ini­ti­a­ti­ven av lå­ne­för­med­la­re som kan ta ut en pro­vi­sion uppe­mot 7–8 pro­cent. För själ­va lå­net kan rän­te­kost­na­den upp­gå till he­la 50 och till 100 pro­cent av lå­ne­be­lop­pet.

– Det här är in­te ba­ra lån som många in­te kan be­ta­la till­ba­ka. Men de har en af­färsmo­dell som byg­ger på att man in­te kan be­ta­la till­ba­ka, sä­ger Malin Om­berg och fort­sät­ter:

–Vi står in­för en fi­nans­mark­nad i stän­dig för­änd­ring. Ak­tö­rer­na och för­ut­sätt­ning­ar­na för­änd­ras och kon­su­men­ter blir allt mer ex­po­ne­ra­de. Det är vik­tigt för oss på FI att vi är tyd­li­ga med vad vi för­vän­tar oss av gam­la och nya ak­tö­rer. Men fö­re­ta­ga­re har ett stort an­svar att byg­ga lång­sik­ti­ga re­la­tio­ner med kun­der. Gabri­el Car­do­na

Cer­van­tes/tt

ge­ne­ral­di­rek­tör, Fi­nansin­spek­tio­nen.

Erik Thedéen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.