Fak­ta: Reg­ler och för­slag för hög­re kon­su­ment­skydd

Hallands Nyheter - - Sverige | Världen -

■■För att sä­ker­stäl­la hög­re kon­su­ment­skydd på mark­na­den för kon­sum­tions­lån om­fat­tas kon­su­ment­kre­di­tin­sti­tu­ten av till­stånds­plikt, en­ligt en ny lag från ju­li 2014.

■■Kon­su­ment­kre­di­tin­sti­tut in­ne­fat­tar snabb­lå­ne­bo­lag som ger ut sms-lån.

■■Hit­tills har 117 fö­re­tag an­sökt om till­stånd, varav 29 har fått sin an­sö­kan av­sla­gen av FI ef­tersom de in­te har upp­fyllt kra­ven för hög­re kon­su­ment­skydd.

■■FI an­ser att fle­ra åt­gär­der kan le­da till ett stärkt kon­su­ment­skydd. Här fö­reslås ett rän­te- och kost­nads­tak samt be­gräns­ning­ar i möj­lig­he­ten att för­länga lån.

■■Vi­da­re fö­reslås skärp­ta mark­nads­fö­rings- och in­for­ma­tions­krav för att göra det enkla­re för kon­su­men­ter att för­stå vad ett lån verk­li­gen kos­tar.

■■Slut­li­gen fö­reslås krav på att kon­su­men­ter in­te ba­ra ska be­dö­mas kla­ra av kost­na­der­na för ett lån men ock­så ha en buf­fert kvar i sin eko­no­mi.

■■FI:S fort­sat­ta till­syn får ut­vi­sa om lik­nan­de åt­gär­der bör fö­reslås även för kon­sum­tions­lån som ges av kre­di­tin­sti­tut, som ex­em­pel­vis ban­ker.

■■Bort­sett från kon­su­ment­kre­di­tin­sti­tut och kre­di­tin­sti­tut finns det dock en ju­ri­disk grå­zon i re­gel­ver­ket för and­ra ak­tö­rer som be­dri­ver fi­nan­si­ell verk­sam­het.

■■Det gäl­ler gräs­rots­fi­nan­sie­ring, som pe­er-to-pe­er-lån och bi­nä­ra op­tio­ner, så kal­la­de allt-el­ler-ing­et-op­tio­ner. (TT)

KÄLLA: FI­NANSIN­SPEK­TIO­NEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.