Ark­tis­ka rå­det be­kräf­tar Pa­ris­av­ta­let

Hallands Nyheter - - Sverige | Världen -

Fair­banks-de­kla­ra­tio­nen från Ark­tis­ka rå­det blev en fram­gång. Pa­ris­av­ta­let finns med som re­fe­rens, vil­ket är för­vå­nans­värt bra en­ligt Sve­ri­ges am­bas­sa­dör i rå­det.

Kli­mat­pro­fes­sorn Jo­han Rock­ström är ock­så för­sik­tigt po­si­tiv.

Slut­de­kla­ra­tio­nen skrevs på kort ef­ter det att rå­dets ut­ri­kesmi­nist­rar an­län­de till mi­nis­ter­mö­tet i Fair­banks, Alas­ka, un­der nat­ten till tors­da­gen, svensk tid. Det äg­de rum på en mid­dag ar­ran­ge­rad av värd­lan­det USA:S ut­ri­kesmi­nis­ter Rex Til­ler­son.

– Det är en för­vå­nans­värt bra de­kla­ra­tion, sä­ger Andrés Ja­to, Sve­ri­ges am­bas­sa­dör i Ark­tis­ka rå­det.

Han får del­vis med­håll av Jo­han Rock­ström, pro­fes­sor i mil­jö­veten­skap vid Stock­holms uni­ver­si­tet.

– Di­plo­ma­tiskt är de­kla­ra­tio­nen en fram­gång, sä­ger han.

I de­kla­ra­tio­nen slås det bland an­nat fast att kli­mat­för­änd­ring­en i Arktis går dub­belt så snabbt som i res­ten av värl­den. Kon­se­kven­ser­na av det­ta be­skrivs som all­var­li­ga och mät­ba­ra och med­lem- mar­na i rå­det upp­ma­nas att bör­ja le­ve­re­ra åt­gär­der i lin­je med Pa­ris­av­ta­let.

Men sam­ti­digt är Rock­ström be­svi­ken över att den så kal­la­de Swi­pa-rap­por­ten som le­ve­re­ra­des in­för mö­tet, och som för­vis­so an­tas i de­kla­ra­tio­nen, in­te led­de till tyd­li­ga­re åta­gan­den re­dan nu.

I rap­por­ten var­nas för att det om 20 år kan va­ra is­fritt i Nor­ra isha­vet och att no­tan för den glo­ba­la upp­värm­ning­en, till följd av dess ka­ta­stro­fa­la följ­der, kan bli ofatt­ba­ra 800 000 mil­jar­der kro­nor.

Svens­ka di­plo­ma­ter käm­pa­de in i det sista för att få med USA på att över­hu­vud­ta­get re­fe­re­ra till Pa­ris­av­ta­let i de­kla­ra­tio­nen. Men en­ligt Rock­ström har Til­ler­son med Fair­banks-de­kla­ra­tio­nen vi­sat att han tar kli­mat­för­änd­ring­ar­na på all­var. (TT)

FOTO: ALEXEI DRUZHININ/AP/ARKIV

Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin in­spek­te­rar en gla­ciär i den rys­ka de­len av Arktis ti­di­ga­re i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.