Kak­näs­tor­net fyl­ler 50 år

Hallands Nyheter - - Sverige | Världen -

■■BYGGNADSVERK. Ett 155 me­ter högt land­mär­ke fyl­ler 50 år – och det ska fi­ras.

Kak­näs­tor­net bygg­des när det en­dast fanns en svart­vit ka­nal i tv-nä­tet. Nu dis­tri­bue­ras fler än 600 via kak­näs.

Stock­holms högs­ta bygg­nad bör­ja­de byg­gas 1963 och in­vig­des fy­ra år se­na­re av då­va­ran­de kom­mu­ni­ka­tions­mi­nis­ter Olof Pal­me och fi­nans­bor­gar­rå­det Hjal­mar Me­hr.

När det 34 vå­ning­ar höga tor­net nu fyl­ler 50 år den 12 maj är det dags för stort ka­las med li­ve­band, hal­ve­rad in­trä­des­av­gift och fle­ra ak­ti­vi­te­ter ut­om­hus. Fi­ran­det sker da­gen där­på, den 13 maj. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.