Fak­ta: Sy­ri­en­k­ri­get

Hallands Nyheter - - Sverige | Världen -

Den 15 mars 2011 in­led­des upp­ro­ret mot pre­si­dent Bashar al-as­sads re­gim i Sy­ri­en. De­mon­stra­tio­ner­na – som kräv­de ökad de­mo­kra­ti och med­bor­ger­li­ga rät­tig­he­ter – slogs dock ned bru­talt. Snart ut­veck­la­des upp­ro­ret till ett blo­digt in­bör­des­krig som med åren kom­mit att in­klu­de­ra allt fler par­ter.

Sex år se­na­re har över 320 000 män­ni­skor dö­dats och över hal­va befolkningen har dri­vits på flykt. Fle­ra för­sök till va­pen­vi­lor har miss­lyc­kats med att få stopp på stri­der­na och en po­li­tisk lös­ning är alltjämt långt bort. Ny­li­gen be­slu­ta­des om ”säk­ra zo­ner” som sträc­ker sig över åt­ta pro­vin­ser. Där gäl­ler eldupp­hör och nöd­hjälp ska tillå­tas kom­ma fram.

Barn har be­ta­lat ett högt pris för kon­flik­ten. En­ligt FN:S barn­fond Uni­cef är näs­tan sex mil­jo­ner barn be­ro­en­de av hu­ma­ni­tär hjälp, varav näs­tan hälf­ten har flytt från si­na hem. Många fa­mil­jer har ta­git sto­ra ris­ker för att fly till sä­ker­het i and­ra län­der. (TT)

FOTO: OBADA KASSOUMAH/TT FOTO: OBADA KASSOUMAH/TT

Hjäl­te. Obada Kassoumah har över­satt den ja­pans­ka manga­se­ri­en Cap­tain Tsuba­sa till ara­bis­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.