”De ska glöm­ma fa­sor­na”

Obada vill ge Sy­ri­ens barn hopp med ja­pansk manga – ska få dem att vå­ga dröm­ma

Hallands Nyheter - - Sverige | Världen -

På så sätt kans­ke vi al­la till­sam­mans kan hjäl­pa till att byg­ga upp ett fred­ligt Sy­ri­en en dag.

Att från Ja­pan se barn i sitt hem­land dö på tv-ny­he­ter­na fick hans hjär­ta att bris­ta.

Nu hop­pas Obada Kassoumah att hans över­sätt­ning­ar av ja­pansk manga ska få sy­ris­ka barn att vå­ga dröm­ma om fram­ti­den.

Det bör­ja­de som ett del­tids­jobb för stu­den­ten Obada Kassoumah. Men över­sätt­ning­ar­na av den po­pu­lä­ra ja­pans­ka manga­se­ri­en Cap­tain Tsuba­sa till ara­bis­ka för­vand­la­des snart till nå­got vik­ti­ga­re för 26-åring­en från Da­mas­kus.

Se­ri­en hand­lar om ett barn som dröm­mer om att bli pro­fes­sio­nell fot­bolls­spe­la­re och hjäl­pa sitt land att vin­na VM. Det fick Kassoumah att tän­ka på de sy­ris­ka bar­nen och vik­ten av de­ras dröm­mar i skug­gan av det för­ödan­de in­bör­des­krig som sli­tit sön­der lan­det un­der sex års tid.

– Just nu är det sä­kert många sy­ris­ka barn som kän­ner att de in­te är tillåt­na att dröm­ma. El­ler att de­ras en­da dröm är att över­le­va. Men jag vill hjäl­pa dem att för­stå att de mås­te vå­ga hop­pas och job­ba hårt OBADA KASSOUMAH,

för att nå si­na mål, sä­ger Kassoumah i te­le­fon från To­kyo.

– På så sätt kans­ke vi al­la till­sam­mans kan hjäl­pa till att byg­ga upp ett fred­ligt Sy­ri­en en dag.

När Obada Kassoumah stu­de­ra­de ja­pans­ka i Da­mas­kus fick han sti­pen­di­um för att plug­ga i To­kyo. Det var 2012 och blev hans bil­jett bort från oro­lig­he­ter­na som re­dan ska­ka­de lan­det. Han blev kvar i den ja­pans­ka hu­vud­sta­den där han har fort­satt att stu­de­ra.

– Jag har job­bat hårt för att kom­ma in i sam­häl­let, lä­ra mig språ­ket och lä­ra kän­na kul­tu­ren. För­ra året re­kom­men­de­ra­de min lä­ra­re mig till ett jobb som över­sät­ta­re av manga och jag fick det.

Men för Obada Kassoumah hand­lar det in­te ba­ra om ett ex­traknäck.

–Att tit­ta på ny­he­ter­na och se barn som dör ut­an att kun­na göra nå­got åt det ... Det får ens hjär­ta att bris­ta. Men det här ett förs­ta steg i ett för­sök att va­ra med och ut­veck­la Sy­ri­en, sä­ger han.

Och fak­tum är att en del av de över­sat­ta manga­böc­ker­na har de­lats ut till barn som flytt från Sy­ri­en, bland an­nat i Tyskland.

– Jag blev så glad när jag fick hö­ra ta­las om det. Det ger bar­nen möj­lig­het att fly till en an­nan värld. Jag vill att de, om så ba­ra för en stund, ska glöm­ma fa­sor­na som de har ut­satts för i Sy­ri­en.

En dag hop­pas Obada Kassoumah att han ska kun­na åter­vän­da till Sy­ri­en. Trots ett långt och blo­digt krig ser han hopp­fullt på fram­ti­den:

– Det är mitt hem, där jag har min fa­milj och mi­na vän­ner. När sy­ri­er­na åter­vän­der från Eu­ro­pa tar de med sig en bit av den eu­ro­pe­is­ka kul­tu­ren. Då kom­mer vi att få ett mul­ti­kul­tu­rellt sam­häl­le som jag tror kom­mer att bi­dra till Sy­ri­ens ut­veck­ling.

So­fia Eriks­son/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.