SJ sva­rar på hår­da kri­ti­ken om ström­löst tåg

Hallands Nyheter - - Sverige | Världen -

Var­för gick in­te fönst­ren att öpp­na? Var­för var in­for­ma­tio­nen brist­fäl­lig? Frå­gor­na är många ef­ter att ett ström­löst tåg stod still i tim­mar. SJ:S ställ­fö­re­trä­dan­de press­chef Tob­be Lun­dell re­der ut.

När­ma­re 300 pas­sa­ge­ra­re satt fast i tim­mar på ett ström­löst tåg på en spår­sträc­ka vid Jär­na sö­der om Stock­holm. Först vid fy­ra­ti­den på mor­go­nen kun­de de eva­kue­ras från tå­get. Ef­ter fle­ra för­sök att dra loss tå­get fick pas­sa­ge­rar­na i stäl­let klätt­ra ut.

Nu är frå­gor­na från pas­sa­ge­rar­na många. Var­för tog det fle­ra tim­mar in­nan tå­get kun­de eva­kue­ras?

En­ligt SJ:S ställ­fö­re­trä­dan­de press­chef Tob­be Lun­dell ha­de ett ti­di­ga­re stopp ska­pat om­fat­tan­de för­se­ning­ar och kön av vän­tan­de tåg ha­de re­dan hun­nit bli lång. Tra­fi­ken stop­pa­des till slut och ett eva­ku­e­rings­tåg kun­de slut­li­gen nå fram.

– Det kan lå­ta käns­lo­kallt, men det är bätt­re att lå­ta ett tåg vän­ta än tju­go, sä­ger Lun­dell. Var­för kun­de in­te bus­sar sät­tas in i stäl­let?

– Det var 300 pas­sa­ge­ra­re om­bord. Det blir väl­digt många bus­sar som vi in­te har till­gång till. Dess­utom ha­de det va­rit långt att gå med ba­gage för pas­sa­ge­rar­na att ta sig till en väg. Ha­de lä­get be­döms som all­var­ligt ha­de ett die­sel­lok kun­nat sät­tas in.

Runt mid­natt blev tå­get ström­löst och kort ef­ter det slu­ta­de all­ting att fun­ge­ra, även to­a­let­ter­na och luft­kon­di­tio­ne­ring­en. Det blev mörkt och väl­digt varmt. Fönst­ren gick in­te att öpp­na och pas­sa­ge­rar­na kun­de in­te hel­ler ta sig ut.

– Fönst­ren går in­te att öpp­na av sä­ker­hets­skäl. De är för att man in­te ska kun­na kas­ta ut nå­got, el­ler stic­ka ut en hand el­ler ett hu­vud. Det finns kon­takt­led­ning­ar nä­ra spå­ren, sä­ger Tob­be Lun­dell.

En pas­sa­ge­ra­re be­skri­ver si­tu­a­tio­nen som lag­lös då va­ror ploc­ka­des ur bist­ron.

– Det var in­te lag­löst ut­an det bjöd vi på. Det fanns gott om mat och dryck om­bord på tå­get och vi ha­de in­te ens möj­lig­het att ta be­talt, sä­ger Lun­dell.

FOTO: JON NESVOLD OLAV/TT/ARKIV

SJ sva­rar på kri­ti­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.