Karl-os­kar Freij har sitt dröm­jobb

RADIOKLASSIKER: ”DA­GENS DIKT” FYL­LER 80 ÅR

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Trots att det gått sex år se­dan Karl-os­kar Freij från Var­berg klev in på ra­di­o­hu­set i Stock­holm får han fort­fa­ran­de näs­tan ny­pa sig i ar­men för att för­stå att det är sant. – Jag har ett dröm­jobb.

Karl-os­kar Freij, som är upp­vux­en i Var­berg, är mu­sik­re­dak­tör på Sve­ri­ges Ra­dio. Var­je ar­bets­dag kan han vält­ra sig i kam­mar­mu­sik, världs­mu­sik, sprö­da flöjt­kon­ser­ter och gås­hud­salst­ran­de sym­fo­ni­er.

EN DEL AV ar­bets­ti­den går åt till att pro­du­ce­ra mu­sik­pro­gram­met Ka­lej­do­skop, som be­skrivs som en ”gräns­lös mu­sik­mix” för dem som ”gil­lar det ovän­ta­de”. Det är myc­ket världs­mu­sik. Till ex­em­pel ori­en­ta­liskt sväng och por­tu­gi­sisk fa­do.

Dess­utom sät­ter han ihop mu­sik till and­ra mu­sik­pro­gram i P2.

– På för­mid­da­gen ska det va­ra li­te mer lätt­lyss­nat, det ska gå att stä­da el­ler job­ba och än­då lyss­na på pro­gram­men, se­na­re på kväl­len har vi mu­sik som krä­ver med upp­märk­sam­het från lyss­na­ren. Li­te svå­ra­re styc­ken, sä­ger Karl-os­kar.

FÖR TVÅ ÅR se­dan fick han även ta över job­bet att be­stäm­ma vad det ska va­ra för mu­sik till ra­di­o­klas­si­kern ”Da­gens dikt”. Ett pro­gram som har gått i ra­di­on i 80 år och nu­me­ra har cir­ka 100 000 dag­li­ga lyss­na­re. Pro­gram­met in­leds li­te ödes­di­gert med tolvsla­get från Stock­holms stads­hus­torn, där­ef­ter sker en upp­läs­ning

från en in­te säl­lan känd skå­de­spe­la­re el­ler po­et.

Karl-os­kar lyss­nar all­tid no­ga och ana­ly­se­rar tex­ter­na fö­re mu­sik­va­let.

– Ibland är det ba­ra pang, jag vet di­rekt vad som skul­le pas­sa, ibland mås­te jag fun­de­ra läng­re. Jag har en da­tor­bas jag sö­ker i. Ti­den är en vik­tig del, jag mås­te väl­ja mu­sik som är mel­lan 30 se­kun­der och fy­ra mi­nu­ter lång, be­ro­en­de på hur lång dikt­upp­läs­ning­en är. Jag för­sö­ker hit­ta li­te ud­da gre­jer, och ibland kan jag ha ett mu­sik­styc­ke som är in­tres­sant på lut. Det får in­te fö­re­kom­ma sång i mu­si­ken, lyss­na­ren ska sjun­ka in i dik­ten.

KARL-OS­KAR LER NÄR han pra­tar om sitt ar­be­te. Han är på be­sök hem­ma i sin barn­doms­stad Var­berg. Det var i Var­berg han bör­ja­de sitt förs­ta tre­van­de mu­si­ce­ran­de med block­flöjt för att där­ef­ter över­gå till trum­pet. Han var trum­pe­ta­re i Mu­sik­sko­lans blå­sor­kes­ter och and­ra or­kest­rar. Han sys­ter spe­la­de valt­horn och hans pap­pa trom­bon.

– Jag minns in­te var­för jag val­de trum­pet, men min trum­pet­lä­ra­re Christi­na Mo­berg Au­rell har be­tytt myc­ket för mig. Ef­ter ni­an bör­ja­de jag på Mu­sik­gym­na­si­et på Hvit­feld­ts­ka i Gö­te­borg. Förs­ta året pend­la­de jag, sen var jag in­ne­bo­en­de hos en dam.

EF­TER ATT BLAND an­nat läst mu­sik­ve­ten­skap gick Karl-os­kar fy­ra år på Mu­sik­hög­sko­lan i Gö­te­borg och ut­bil­da­de sig till trum­pet- och en­sam­ble­lä­ra­re. Ef­ter att ha ar­be­tat som trum­pet- och or­kes­ter­lära­re i

HÄR ÄR HAN. Man­nen som be­stäm­mer mu­si­ken till Sve­ri­ges Ra­di­os klas­si­ker ”Da­gens dikt”: Karl-os­kar Freij.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.