DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 15 år se­dan, 2002, val­des och Ma­ria

till nya språk­rör för Mil­jö­par­ti­et. Där­med bröts den gam­la le­dar­struk­tu­ren med ett språk­rör och två vice. På sam­ma kon­gress an­togs ett val­ma­ni­fest som om­fat­ta­de 39 steg ”för en grö­na­re fram­tid”.

1987, of­fent­lig­gjor­des den förs­ta de­len av ju­rist­kom­mis­sio­nens rap­port om ut­red­ning­en av mor­det på stats­mi­nis­ter Olof Pal­me, som in­träf­fat året in­nan. Tre­man­na­kom­mis­sio­nen rik­ta­de hård kri­tik mot po­li­sens ar­be­te un­der mord­nat­ten. Re­ge­rings­kans­li­et fick sig ock­så en känga – ing­et stats­råd för­u­tom fi­nans­mi­nis­ter Kjell-olof Feldt ha­de be­gärt po­lis­skjuts in till kans­li­et i Ro­sen­bad. * För 40 år se­dan, 1977, ut­nämn­des In­gun Mont­go­me­ry till pro­fes­sor i kyr­ko­histo­ria sär­skilt nor­disk vid Uppsa­la uni­ver­si­tet. Hon blev där­med den förs­ta kvinn­li­ga te­o­lo­gie pro­fes­sorn i Nor­den nå­gon­sin. * Vi ger den fi­nas­te ro­sen till Tho­mas Sti­ern­flycht för spon­tan båt­tur vid vår ak­ti­vi­tets­dag den 7/5. Så ro­ligt! Upp­vakt­ning un­dan­be­des Upp­vakt­ning un­dan­be­des Blixtorp

Upp­vakt­ning un­dan­be­des vän­li­gen.

Lil­le­bac­ka

Upp­vakt­ning un­dan­be­des vän­li­gen

Hol­gers­ga­tan, Fal­ken­berg

För 30 år se­dan,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.