Ny se­na ger Joe Si­se hopp

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - CARL FRED­RIK JO­HANS­SON 010-471 51 31 cfj@hn.se

Joe Si­se mis­sar der­byt mot Ul­la­red, men är till­ba­ka på fot­bolls­pla­nen – som men­tor. Sam­ti­digt hop­pas den ska­da­de Hal­mi­aan­fal­la­ren att en ovan­lig ope­ra­tions­me­tod snart ska ge spe­lar­kar­riä­ren ny fart. – Jag har fått en häl­se­na från en död män­ni­ska, sä­ger han.

Det är tors­dags­kväll på Ör­jans vall. Hal­mia trä­nar in­för fre­da­gens di­vi­sion 2-der­by mot Ul­la­red.

Joe Si­se är om­klädd och med på pla­nen, men hål­ler sig bak­grun­den, häm­tar bol­lar, kic­kar li­te och stic­ker till de unga kol­le­ger­na tips och råd.

Det är fort­fa­ran­de oklart när den säll­synt ska­de­för­följ­de 27-åring­en själv kan va­ra ak­tu­ell för spel.

MEN TILL­BA­KA EF­TER häl­se­ne­ska­dan i fjol ska han – det är han myc­ket tyd­lig med.

– Att åka på det­ta... det var men­talt knäc­kan­de. Det har va­rit ex­tremt tufft. Men jag är en så­dan per­son som ald­rig ger upp, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Jag vet vil­ken kva­li­tet jag be­sit­ter i grund och bot­ten och jag har ald­rig riktigt fått chan­sen att kun­na vi­sa det. Det är det som mo­ti­ve­rar mig. Den glö­den har jag fort­fa­ran­de i mig, att jag mås­te vi­sa folk och vi­sa mig själv vad jag kan.

Joe Si­se gjor­de 12 mål för Hal­mia på 18 mat­cher i fjol, men suc­cécome­bac­ken ef­ter 4,5 år ut­an fot­boll fick ett ab­rupt slut när häl­se­nan brast mot La­holm den 20 au­gusti.

Han ope­re­ra­des i Halm­stad kort där­ef­ter – men det var ba­ra bör­jan på pro­ble­men.

SI­SE BERÄTTAR ATT han fem vec­kor ef­ter ope­ra­tio­nen låg hem­ma i sitt var­dags­rum i Helsing­borg när han kän­de hur det högg till i häl­se­nan, följt av mo­lan­de värk.

Ope­ra­tions­så­ret såg bra ut, men när lä­kar­na gick in i hä­len vi­sa­de det sig att han ha­de drab­bats av en in­fek­tion och att den ihop­syd­da häl­se­nan ha­de släppt.

– Ef­tersom jag in­te ha­de märkt att den ha­de släppt så ha­de det sak­ta men sä­kert bör­ja rutt­na där in­ne. Se­dan ha­de väv­na­den dött och det var först då jag bör­ja­de mär­ka det, och när väv­na­den dör blir det bak­te­ri­er och på så sätt blir det en in­fek­tion, för­kla­rar han.

SJUKHUSVISTELSE FÖLJDE för att få bukt med in­fek­tio­nen.

Fy­ra da­gar fö­re julaf­ton ge­nom­gick han en ny ope­ra­tion med så kal­lad al­lo­graft-tek­nik hos en spe­ci­a­list i Kungs­bac­ka.

– Det in­ne­bär att man får en se­na från en död män­ni­ska. Det är väl­digt, väl­digt ovan­ligt att man gör det just med häl­se­nor. Hon sa att det är nog det som be­hövs för dig, för an­nars kom­mer du in­te att kun­na spe­la fot­boll igen el­ler kun­na springa över hu­vud ta­get.

Re­ha­bi­li­te­rings­ti­den är dock läng­re än vid en nor­mal häl­se­ne­o­pe­ra­tion och kan ta mel­lan sex och tio må­na­der.

Nu har det snart gått fem må­na­der se­dan Joe Si­se ope­re­ra­des.

– Mitt mål är att va­ra till­ba­ka i au­gusti. Se­dan om jag kan spe­la fot­boll i au­gusti el­ler springa i au­gusti har jag ing­en aning om. Hon (spe­ci­a­lis­ten) sä­ger att det är rim­ligt, men kan in­te lo­va det.

Han trä­nar dag­li­gen hos en sjuk­gym­nast och på egen hand i Helsing­borg. Ef­ter över ett halv­år med fo­ten fix­e­rad i gips och or­to­ser sak­nas både styr­ka och rör­lig­het.

– Det går jät­te­bra och går fram­åt, men man sak­nar kraf­ten och den kom­mer mer ef­tersom. Men det går in­te jät­te­snabbt.

HAN ÅKER UPP till Halm­stad för att se Hal­mi­as hem­ma­mat­cher och be­sö­ker trä­ning­en nå­gon gång i vec­kan.

Det är in­te svårt att se läng­tan ef­ter att kun­na spe­la igen när han kic­kar li­te med en för­lu­pen boll. Joe Si­se sä­ger: – Jag bryr mig in­te om vad folk tyc­ker. Många tyc­ker sä­kert att jag är ska­de­be­nä­gen, men de gre­jer jag har haft har in­te va­rit så ska­de­be­näg­li­ga ut­an det har mer va­rit väl­digt myc­ket otur.

– När jag kom till­ba­ka i Hal­mia så kän­de jag mig men­talt star­ka­re och smar­ta­re som spe­la­re. Nu hin­ner jag trä­na upp min kropp, och kan jag få det som al­la and­ra får och hål­la mig ska­de­fri så kom­mer jag nog att kun­na spe­la i tio år till.

Bild: JARI VÄLITALO

Li­te om: Joe Si­se * Född: 12 de­cem­ber 1989. * Bor: Helsing­borg. * Klubb: IS Hal­mia. * Po­si­tion: An­fal­la­re.

* Ti­di­ga­re klub­bar: Snöstorp Ny­hem, Vär­na­mo, Halm­stads BK, Nordsjäl­land.

* Me­ri­ter: 2 U21-lands­kam­per. 58 all­svens­ka mat­cher, 11 mål.

* Ak­tu­ell: På väg till­ba­ka ef­ter en häl­se­ne­ska­da. SPELSUGEN. Joe Si­se kic­kar boll på Hal­mi­as trä­ning. Men än­nu är det oklart när den ska­de­för­följ­de an­fal­la­ren, som har ge­nom­gått två ope­ra­tio­ner ef­ter häl­se­ne­rup­tu­ren i som­ras, kan spe­la fot­boll igen. Hans mål är att va­ra till­ba­ka i au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.