Bod­ströms tunga Fi­faupp­drag

Hallands Nyheter - - Sporten - MA­RIE CARLS­SON/TT

Tho­mas Bod­ström har fått ett nytt upp­drag: som Fi­fa-höj­da­re. Den ti­di­ga­re ju­sti­ti­e­mi­nis­tern är ny ord­fö­ran­de för det In­ter­na­tio­nel­la fot­bolls­för­bun­dets kom­mit­té för över­kla­gan­den. – Jag blev li­ka för­vå­nad som när Gö­ran Pers­son ring­de, sä­ger han.

Det var för någ­ra vec­kor se­dan som ad­vo­ka­ten Tho­mas Bod­ström fick den över­ras­kan­de frå­gan.

– Jag tänk­te ”nu är det nå­gon som sko­jar”, sä­ger Bod­ström.

Vid Fi­fa-kon­gres­sen i Ba­h­rain val­des han till upp­dra­get och den svens­ke ad­vo­ka­ten blir ny ord­fö­ran­de för nämn­den som har hand om över­kla­gan­den.

– Det är fan­tas­tiskt ro­ligt. Det är tred­je gång­en i mitt liv som jag får ett er­bju­dan­de som jag in­te kan sä­ga nej till. Det förs­ta var när jag fick spe­la i all­svens­kan, det and­ra var när jag blev mi­nis­ter. Det här känns un­ge­fär på sam­ma sätt, det är overk­ligt.

ARBETSUPPGIFTERNA FÖR NÄMN­DEN

kan till ex­em­pel hand­la om hur många mat­chers av­stäng­ning en spe­la­re ska få i VM, el­ler som ny­li­gen – när Fi­fa be­slu­ta­de att stor­stjär­nan Lio­nel Mes­si slip­per av­stäng­ning i Vm-kva­let ef­ter att han ska ha för­o­läm­pat en do­ma­re.

Hä­dan­ef­ter kom­mer det va­ra Tho­mas Bod­ström som dö­mer i de fal­len.

– Det känns ju oer­hört spän­nan­de. Och do­mar­rol­len är helt ny för mig ock­så, sä­ger Bod­ström.

Hur bra koll har du på de här sa­ker­na?

– Jag är ju trots allt ju­rist och van att sät­ta mig in i sa­ker. Men det är klart att det är ny ma­te­ria och jag kom­mer att be­hö­va lä­sa in mig på re­gel­ver­ket och pro­ce­du­ren. Jag vet att jag mås­te va­ra enormt nog­grann och på­läst, men så är det som ad­vo­kat ock­så.

In­for­ma­tio­nen han har fått hit­tills är att kom­mit­tén sam­las fem till sex gång­er om året. Där­till ska han fin­nas med un­der VM och OS – in­te helt fel för en som ”äls­kar al­la fot­bolls­mat­cher”.

– En­ligt min fru kol­lar jag all­de­les för myc­ket på fot­boll. Jag äls­kar VM och Cham­pi­ons Le­a­gue, men jag stan­nar ock­så li­ka gär­na och tit­tar på en di­vi­sion 4-match ef­ter vägen. Och jag tit­tar all­tid på mi­na barns mat­cher när jag kan.

Hur ser du på Fi­fa som or­ga­ni­sa­tion?

– Jag kom­mer hål­la mig strikt till do­mar­rol­len, det är det jag vill äg­na mig åt. Men jag har ju som al­la and­ra läst om det som va­rit och att man nu ska ar­be­ta för att bli fritt från kor­rup­tion. Det ver­kar som de har väl­digt höga am­bi­tio­ner och det är bra, för det har ju va­rit enor­ma skan­da­ler som ska­dar fot­bol­len. Det är ett svårt jobb ef­tersom så många län­der är kor­rup­ta, men jag kom­mer in­te att va­ra in­vol­ve­rad i det ar­be­tet på nå­got sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.