Mats Gren: ”Jag tän­ker in­te av­gå”

Hallands Nyheter - - Sporten - FOT­BOLL: ALL­SVENS­KAN TT

Det är oro­ligt i IFK Gö­te­borg se­dan spe­la­re kri­ti­se­rat sport­che­fen Mats Gren. På tors­da­gen träf­fa­de Gren spe­lar­rå­det. – Jag tän­ker in­te av­gå. Om klub­ben skul­le fat­ta ett an­nat be­slut så är det så, sä­ger han till Af­ton­bla­det och TV4:S Fot­boll­s­ka­na­len.

Mats Gren möt­te me­dia på Kam­rat­går­den ef­ter att ha sut­tit ned med Mat­ti­as Bjär­smyr, Tobias Hysén och Mads Al­baek som al­la re­pre­sen­te­ra­de Blå­vitts spe­lar­råd. Det var Gren själv som tog ini­ti­a­tiv till mö­tet ef­ter upp­gif­ter i GT om att det fanns ett ut­brett miss­nö­je med sport­che­fen.

– Pre­cis vad vi har dis­ku­te­rat och gått in på vill jag in­te kom­men­te­ra. Ni får ba­ra ac­cep­te­ra att jag in­te kom­men­te­rar hur mö­tet va­rit, sä­ger Gren en­ligt Af­ton­bla­det och Fot­boll­s­ka­na­len.

Trä­na­ren Jör­gen Lennarts­son sä­ger till Fot­boll­s­ka­na­len att han har för­tro­en­de för Gren. Det har även klub­bord­fö­ran­den Frank An­ders­son och klub­bens sty­rel­se.

– Vi står bakom Mats. Helt och hål­let. Jag har va­rit i kon­takt med de and­ra i sty­rel­sen, sä­ger An­ders­son till Gö­te­borgs-pos­ten.

Gustav Eng­vall, som i fjol läm­na­de IFK Gö­te­borg, sä­ger i podcas­ten Bb­podd att upp­brot­tet be­rod­de på Gren.

– Han har be­tett sig väl­digt il­la mot mig, lju­git och fått mig att må väl­digt då­ligt, sä­ger Eng­vall.

Gren kom­men­te­rar för Af­ton­bla­det och Fot­boll­s­ka­na­len:

– Gustav är just nu en spe­la­re i en an­nan klubb. Var­för ska jag sit­ta och kom­men­te­ra nå­got som han sä­ger om mig? Jag vet vad jag har sagt och det kan jag stå bakom ut­an att be­hö­va skäm­mas för det.

En ano­nym IFK Gö­te­borgs­spe­la­re sä­ger till GT att ”det känns som att vår sport­chef har tap­pat kon­trol­len” och att han in­te tror att spe­la­re kom­mer att för­länga si­na kon­trakt så länge Gren är klub­bens sport­chef.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.