Chel­sea nä­ra säk­ra li­ga­ti­teln

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

För två år se­dan säk­ra­de Chel­sea Premier Le­a­gue-ti­teln med tre om­gång­ar kvar. I år kan det ske en om­gång se­na­re. – Vi är i en bra po­si­tion och nju­ter av det, sä­ger mitt­bac­ken Ga­ry Ca­hill.

Ef­ter att West Ham be­seg­rat li­gatvå­an Tot­ten­ham och Chel­sea ta­git en tre­po­äng­a­re mot Midd­les­brough rå­der en av­slapp­nad stäm­ning på Chel­se­as trä­ning­ar. För nu be­hövs ba­ra en se­ger till, i de tre åter­stå­en­de mat­cher­na, för att gul­det i Premier Le­a­gue ska gå till Lon­don-klub­ben. Förs­ta för­sö­ket är bor­t­a­mat­chen mot West Bromwich i kväll.

– OCH EF­TER den har vi två hem­ma­mat­cher, så vi har ett bra lä­ge. Vi nju­ter nu och ef­ter Tot­ten­hams re­sul­tat mot West Ham (0–1) steg tem­pe­ra­tu­ren på trä­ning­ar­na och al­la har en be­hag­lig käns­la, sä­ger Ca­hill till klub­bens webb­plats.

Chel­sea har va­rit i led­ning­en av Premier Le­a­gue se­dan i no­vem­ber och det finns in­te myc­ket som ta­lar för att la­get ska ra­sa ige­nom och miss­lyc­kas ta li­ga­gul­det. San­no­lik­he­ten är stor att ti­teln säk­ras re­dan på fre­da­gen ef­tersom mit­ten­la­get West Bromwich in­te har nå­got att spe­la för.

– Men Chel­sea kom­mer in­te att få nå­gon lätt match på The Hawt­horns. Det är vår sista hem­ma­match och vi kom­mer in­te att läg­ga oss för att de ska vin­na li­gan, sä­ger West Bromwich-mitt­fäl­ta­ren Chris Brunt i brit­tis­ka me­di­er.

Ca­hill tror att Chel­sea kan dra nyt­ta av er­fa­ren­he­ten för två år se­dan.

– DET KÄNNS un­ge­fär li­ka­dant, även om det nog var li­te lät­ta­re för­ra gång­en. Men vägen fram är all­tid den­sam­ma, det är all­tid en pe­ri­od un­der sä­song­en då det är tajt och man är pres­sad. Men att ha er­fa­ren­he­ten från för­ra gång­en har hjälpt oss i år. Vi är i en bra po­si­tion nu och det skul­le va­ra för­skräck­ligt om vi kas­ta­de bort det här, sä­ger Ca­hill.

Chel­sea le­der Premier Le­a­gue med sju po­äng fö­re Tot­ten­ham, som ock­så har tre mat­cher kvar att spe­la. Tot­ten­ham spe­lar på sön­dag sin all­ra sista match på White Hart La­ne, som man haft som hem­maa­re­na se­dan 1899, och mö­ter Man­ches­ter Uni­ted.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.