Zla­tans ki­rurg: ”Han har många år kvar”

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Fred­die Fu är lä­ka­ren som ope­re­ra­de Zla­tan Ibra­hi­mo­vic ef­ter den svå­ra knä­ska­dan. Nu ut­ta­lar sig ki­rur­gen för förs­ta gång­en se­dan in­grep­pet.

– Han är en av de främs­ta id­rotts­män jag nå­gon­sin rört vid. Han har många år kvar på top­pen, sä­ger Fu till South Chi­na Mor­ning Post.

– Jag kan in­te ge för många de­tal­jer, jag vill in­te få pro­blem med Man­ches­ter Uni­ted. Men jag kan sä­ga att han är i fan­tas­tisk form på al­la sätt. Kva­li­tén på be­nen och musk­ler­na är så bra som det den kan va­ra.

DET VAR I Eu­ro­pa Le­a­gue-mat­chen mot An­der­lecht som Ibra­hi­mo­vic lan­da­de il­la ef­ter en du­ell och ska­da­de knät. Ef­ter ope­ra­tio­nen, som en­ligt stjär­nans agent var lyc­kad, skrev Ibra­hi­mo­vic själv på sin Instagram: ”Fix­ad, klar och star­ka­re. Tack än­nu en gång för stö­det. Snart kom­mer vi att nju­ta av mitt spel till­sam­mans igen”.

Ibra­hi­mo­vic har på­bör­jat re­ha­bi­li­te­ring­en i Pitts­burgh där han ope­re­ra­des, men hur länge han blir bor­ta är in­te känt.

Om de obe­kräf­ta­de upp­gif­ter­na att bå­da kors­ban­den i hö­ger knä är av stäm­mer, kan det drö­ja upp till ett år in­nan han spe­lar fot­boll igen.

Zla­tan Ibra­hi­mo­vic be­fin­ner sig Pitts­burgh där han på­bör­jat sin re­ha­bi­li­te­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.