Över­läka­ren kri­ti­se­rar sin chef på scen

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MALIN EIREFELT 0721-91 12 67 malin.eirefelt@hn.se

En smoc­ka till sjuk­hus­che­fen och en till stän­di­ga om­or­ga­ni­sa­tio­ner och ökad ad­mi­nist­ra­tion de­las ut på Var­bergs teater i hel­gen. An­ders Tej­ler är till­ba­ka med ny pjäs.

”Får sjuk­hus­led­ning­en in­te vär­re kri­tik än det här har de kom­mit lind­rigt un­dan”

AN­DERS TEJ­LER

1974 till 1980 läs­te An­ders Tej­ler me­di­cin i Gö­te­borg. Spex var ett van­ligt fö­re­kom­man­de in­slag i stu­dent­li­vet och när han kom ut i ar­bets­li­vet sak­na­de han sce­nen och te­a­tern.

DÄR­FÖR HAR HAN skri­vit och satt upp fle­ra pjä­ser un­der ti­den han har ar­be­tat som för­loss­ningslä­ka­re i Var­berg. Pjä­ser­na hand­lar of­ta om sjuk­hus och in­ne­hål­ler både hu­mor och en viss kri­tik. På lör­dag har hans se­nas­te pro­duk­tion, PS Själv­ser­vice, pre­miär.

– Ti­teln an­spe­lar på ett av sjuk­hu­sets många svår­be­grip­li­ga da­ta­pro­gram. Pjä­sen är del­vis en satir över märk­ligt le­dar­skap och kons­tig, över­dri­ven ad­mi­nist­ra­tion, sä­ger An­ders Tej­ler.

Han be­skri­ver ett pro­gram där var­je an­ställd ska skri­va in hur den job­bar. Vil­ka ti­der. Vil­ka er­sätt­ning­ar. Och så vi­da­re.

– Ti­di­ga­re ha­de vi en lö­ne­för­rät­ta­re. Nu ska vi göra allt själ­va. Jag ser att det går lät­ta­re för mi­na unga kol­le­ger, men för mig är det snå­rigt. Det är in­te myc­ket till ser­vice, om man sä­ger så.

JAG STÄL­LER EN fråga, för­sik­tigt, hur myc­ket hans kri­tik är be­fo­gad, och hur myc­ket han är en äld­re per­son som in­te vill ta till sig ny tek­nik. Han skrat­tar. Han tar in­te il­la upp.

– Del­vis är det sant, jag som är äld­re har svårt att ta till mig för­änd­ring­ar­na som kom­mer slag i slag. Och det­ta ha­de in­te va­rit nå­got pro­blem om det fanns nya yng­re över­läka­re att kas­ta in. Då skul­le jag kun­na gå i pen­sion och äg­na mig åt min träd­gård. Men det är en brist. Det finns inga and­ra.

PJÄ­SEN ÄR OCK­SÅ en kri­tik mot ett an­sikts­löst le­dar­skap.

– Jag skul­le in­te kän­na igen sjuk­hus­che­fen om vi satt bred­vid varand­ra på tå­get. Vad står han för? Vad vill han? Det är ett väl­digt hi­e­rar­kiskt upp­byggt sy­stem.

Han ra­dar upp: sjuk­hus­che­fen, om­rå­des­che­fen, verk­sam­hets­che­fen och lä­kar­che­fen.

– De för­slag el­ler den kri­tik vi på gol­vet kom­mer med ska fil­tre­ras väl­digt många steg in­nan de når än­da upp. Vil­ken för­änd­ring skul­le du vil­ja se?

– Att fler be­slut fat­tas av per­so­ner som ar­be­tar nä­ra verk­sam­he­ten.

Vad gäl­ler le­dar­ska­pet öns­kar han ett be­sök.

– Sjuk­hus­che­fen Mar­tin Eng­ström, bjud in lä­kar­na för en frå­gestund i au­lan. Kom dit och be­rät­ta hur du ser på sjuk­hu­sets fram­tid, vad du tän­ker pri­o­ri­te­ra och hur du tror att det kom­mer bli.

I mitt jobb upp­fat­tar jag att allt fler an­ställ­da är räd­da för att öp­pet kri­ti­se­ra sin led­ning och ar­bets­gi­va­re. Men det är in­te du?

– Jag för­sö­ker ju in­te va­ra elak. Ing­en ska bli led­sen. Jag tyc­ker att man får tå­la det här. Får sjuk­hus­led­ning­en in­te vär­re kri­tik än det här har de kom­mit lind­rigt un­dan.

Du har ald­rig fått nå­gon kom­men­tar om di­na kri­tis­ka pjä­ser?

– Nej. Dä­re­mot ska vi an­ställ­da fyl­la i mas­sor av en­kä­ter och sva­ra på om vi har bli­vit sex­u­ellt tra­kas­se­ra­de el­ler in­te. Jag skul­le i stäl­let vil­ja sva­ra på en en­kät om hur mitt för­tro­en­de för sjuk­hus­led­ning­en ser ut. Men någ­ra så­da­na frå­gor kom­mer in­te.

Att fram­fö­ra kri­tik ge­nom kul­tur känns... franskt?

– Jag upp­fat­tar mig vis­ser­li­gen mer som en ang­lo­fil än fran­ko­fil. Men jag tyc­ker att det be­hövs helt en­kelt. Nå­gon li­ten blåslam­pa mås­te brin­na.

HAN VILL POÄNGTERA att pjä­sen in­te ba­ra är natt­svart kri­tik.

– Jag be­skri­ver den som en tra­gisk ko­me­di. Det bru­kar va­ra många igen­kän­nan­de, men kär­leks­ful­la, skratt un­der fö­re­ställ­ning­ar­na.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

”PS. SJÄLV­SER­VICE”. Det är dags för än­nu en av över­läka­ren An­ders Tej­lers te­a­ter­pjä­ser. Han hit­tar skå­de­spe­la­re bland kol­le­ger­na på sjuk­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.