Åh, som vi har sak­nat dig, Os­kar Linn­ros

Hallands Nyheter - - Skivrecensioner - JO­HAN LINDQVIST

POP

OS­KAR LINN­ROS Vän­tar (Uni­ver­sal)

Te­mat för årets Ve­ten­skaps­fes­ti­val i Gö­te­borg är tillit. Up­pen­bar­li­gen en brist­va­ra med tan­ke på att man sät­ter fors­kar­na på spå­ret för att åter­fin­na den. När Os­kar Linn­ros bry­ter tyst­na­den med fem nya lå­tar hand­lar sång­en Bäst om att vå­ga li­ta på en an­nan män­ni­ska, på kol­lek­ti­vet och kans­ke ock­så på sig själv. In­spi­re­rad av li­ka de­lar Skam och To­mas Tran­strö­mers dikt Schu­ber­ti­a­na sjung­er Os­kar Linn­ros om att släp­pa kon­trol­len och tor­das va­ra en smu­la blå­ögd. För att det är nöd­vän­digt om vi ska kun­na fun­ge­ra till­sam­mans.

OM DET FINNS en röd tråd bland de fem lå­tar­na så är det just vil­jan att öpp­na sig och hit­ta re­la­tio­ner och sam­man­hang som är på riktigt, bort­om so­ci­a­la me­di­er och ome­del­bar be­kräf­tel­se. Att ge sig hän och sam­ti­digt vi­la i att man mås­te lå­ta sig va­ra be­ro­en­de av and­ra män­ni­skor för själv fun­ge­ra och kän­na fullt ut.

Lyss­na på Fri, en fan­tas­tisk, sou­lig poplåt som lyc­kas va­ra mi­ni­ma­lis­tisk och rik på en och sam­ma gång. Och när man in­te tror att det kan bli snyg­ga­re, bry­ter en in­spi­re­rad Tim­buk­tu in med någ­ra snab­ba rim.

VACK­RA OCH RE­DAN släpp­ta Psalm för skol­går­den finns ock­så med här där ra­den ”låt grän­ser­na fal­la, låt skol­går­den bli trång” möj­li­gen kan tol­kas som ett in­lägg i flyk­ting­de­bat­ten.

I Ge­ge­ge­ge är Linn­ros till­ba­ka i sov­rum­met, det är sen­su­ellt och sex­igt med lätt hand och hål­ler re­na ra­ma Prin­ce-klas­sen. Mu­si­ken är ge­nom­gå­en­de otro­ligt fint ar­ran­ge­rad och pro­du­ce­rad.

Pla­nen är att Os­kar Linn­ros ska släp­pa mer ny mu­sik de när­mas­te må­na­der­na. I au­gusti spe­lar han bland an­nat på Way out West. Det är strå­lan­de nyheter. Han har näm­li­gen va­rit grymt sak­nad både i ra­di­on och på sce­ner­na.

Bild: PHOTOGRAPHER NOAH AGEMO

TILL­BA­KA. Ef­ter någ­ra års tyst­nad är Os­kar Linn­ros här med ny mu­sik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.