Von Bröms­sen som Karl Ger­hard

Karl Ger­hard blir en av hös­tens sats­ning­ar på Gö­te­borgs stads­tea­ter. I hu­vud­rol­len: To­mas von Bröms­sen, som gläd­jer sig åt att åter få ar­be­ta med re­gis­sö­ren Eva Berg­man.

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - HANNA TORNBRANT 031-62 48 27 hanna.tornbrant@gp.se

Fö­re­ställ­ning­en Karl Ger­hard, en fan­ta­si om en re­vykung, skri­ven av Ire­na Kraus, fo­ku­se­rar på hän­del­ser­na kring vå­ren 1940 när Karl Ger­hard sat­te upp re­vyn Gull­regn, där han vi­sa­de sin av­sky mot na­zis­men och mot den svens­ka re­ge­ring­ens flat­het gente­mot tys­kar­na. All­ra tyd­li­gast sker det­ta i ku­plet­ten Den ökän­da häs­ten från Tro­ja. När pjä­sen sat­tes upp av Kul­tur­hu­set stadsteatern i Stock­holm för någ­ra år se­dan gjor­de Ri­kard Wolff rol­len som Karl Ger­hard.

TO­MAS VON BRÖMS­SEN ser just nu fram emot rol­len, tolk­ning­en av mu­si­ken och av Karl Ger­hards tex­ter med viss skräck­blan­dad för­tjus­ning.

– Det är som van­ligt, man und­rar hur det ska gå med allt, men så bit för bit fal­ler det på plats, kon­sta­te­rar han på te­le­fon från Nor­ge.

– Det känns väl­digt ro­ligt, ovän­tat och spän­nan­de. Och så ro­ligt att få job­ba med Eva Berg­man igen. Vi gjor­de ju På­klä­da­ren och Pyg­ma­li­on på Stadsteatern ihop och har känt varand­ra länge. Mu­si­ker­na blir ock­så de­sam­ma som i Pyg­ma­li­on så det blir fint.

För To­mas von Bröms­sen, som fick Karl Ger­hard-sti­pen­di­et 2000 (till­sam­mans med Ul­la Skoog) och Karl Ger­hards he­ders­pris 2005, är revykungen en stark pro­fil som ”funnits med se­dan man var li­ten”, även om han in­te di­rekt på­ver­kats i sitt eget konst­när­skap av det Karl Ger­hard gjor­de på scen.

– Han var den ele­gan­te char­mö­ren, men han hör­de li­te till en an­nan värld än den jag be­fann mig i. Jag var mer på­ver­kad av Chaplin, av clow­ner och den ty­pen av skå­de­spe­le­ri och hu­mor. Men Karl Ger­hard job­ba­de myc­ket med att för­vand­la sig till oli­ka fi­gu­rer, där kän­ner jag mig mer hem­ma, så på det sät­tet är vi li­ka.

ATT LYF­TA FRAM Karl Ger­hard och hans in­sat­ser på scen där han med vass och hu­mo­ris­tisk tunga gäc­ka­de och kri­ti­se­ra­de Na­zi­tyskland känns ex­tra vik­tigt i Sve­ri­ge i dag, det kon­sta­te­rar både To­mas von Bröms­sen och re­gis­sör Eva Berg­man.

– Det är ka­las. Det som hän­de då, det han skrev ger oss en tan­ke­stäl­la­re än i dag, 2017, sä­ger To­mas von Bröms­sen.

– Pjä­sen är mer ak­tu­ell än nå­gon­sin. Det är ovan­ligt att få ar­be­ta med en så un­der­hål­lan­de fö­re­ställ­ning som sam­ti­digt gör mot­stånd mot mör­ker­kraf­ter­na, skri­ver Eva Berg­man i Stads­tea­terns press­ut­skick.

ENSEMBLEN TRÄF­FAS I slu­tet av au­gusti för att bör­ja re­pe­te­ra. Ca­ri­na M Jo­hans­son gör rol­len som Za­rah Le­an­der och Eric Eric­son spe­lar Karl Ger­hards part­ner och sek­re­te­ra­re Göt­he Erics­son. Har ni hun­nit be­stäm­ma än vil­ka sång­er som kom­mer med?

– Häs­ten från Tro­ja ska med helt klart och Jazz­gos­sen. Han skrev ock­så många lå­tar om Gö­te­borg, så nå­gon av dem ska med för­stås, lo­var To­mas von Bröms­sen.

Bild: TT

BLIR KARL GER­HARD. I höst ska To­mas von Bröms­sen åter stäl­la sig på Sto­ra sce­nen på Gö­te­borgs stads­tea­ter. ”Det känns som en hem­ma­scen ef­ter På­klä­da­ren och Pyg­ma­li­on”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.