Fot­boll ställs mot ski­dor i dans­fi­na­len

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Snab­ba föt­ter va­na vid att dribb­la ställs mot stark kropps­kon­troll. På fre­dag täv­lar id­rotts­stjär­nor­na Jesper Blomqvist och An­ja Pär­son mot varand­ra i fi­na­len av Let’s dan­ce. – Det blir en tuff fre­dag, sä­ger An­ja Pär­son.

Ef­ter fle­ra vec­kor av trä­ning är det dags för fi­na­len i TV4:S Let’s dan­ce. Kam­pen står mel­lan ski­då­ka­ren An­ja Pär­son och fot­bolls­spe­la­ren Jesper Blomqvist.

– Att vi har för­de­lar av att va­ra id­rot­ta­re kan man nog dra slut­sat­sen av ef­tersom vi är i fi­nal. Det är så myc­ket ru­ti­ner som vi är va­na vid sen ti­di­ga­re, sä­ger An­ja Pär­son.

Hon näm­ner både psy­kis­ka och fy­sis­ka för­de­lar. Bland an­nat vanan av hård trä­ning, men även av att ha en trä­na­re som tja­tar. Jesper Blomqvist hål­ler med.

– Ha­de det va­rit nå­gon an­nan jag gått upp mot här i fi­na­len ha­de jag nog haft gans­ka så stor för­del av trä­ning­en, men nu när jag har An­ja på and­ra si­dan ring­en känns det in­te som en li­ka stor för­del, vi är nog gans­ka jäm­na där fak­tiskt, sä­ger han.

Kam­pen vän­tas bli jämn på fre­da­gen, när del­ta­gar­na får chan­sen att vi­sa upp både gam­la dan­ser och ett nytt show­num­mer. Me­dan An­ja Pär­son och hen­nes dan­sa­re Cal­le Ster­ner bju­der på en show till lå­ten Proud Ma­ry dan­sar Jesper Blomqvist och Malin Wat­son till ett Ab­ba-med­ley.

FINALISTERNA HAR BÅ­DA fått va­ra med och be­stäm­ma hur show­num­ret ska se ut.

– Det blir myc­ket käns­lor från bör­jan, sen trap­pas det upp, li­te som min re­sa in i Let’s dan­ce. Sen öser vi på jär­net med fyr­ver­ke­ri­er och lyft och he­la fa­derul­lan, sä­ger Jesper Blomqvist, som även var med och val­de mu­sik till num­ret.

Show­num­ret är det som An­ja Pär­son ser fram emot mest.

– Vi hop­pas att vi kan kom­ma med li­te choc­ke­ran­de mo­ment, sä­ger hon.

DE BÅ­DA TÄVLANDE har fått myc­ket be­röm un­der sä­song­ens gång. De var se­nast med i en jämn se­mi­fi­nal, den jäm­nas­te nå­gon­sin en­ligt ju­ry­med­lem­men To­ny Ir­ving. I se­mi­fi­na­len

Bild: JES­SI­CA GOW

AV­GÖ­RAN­DE. An­ja Pär­son och Jesper Blomqvist ställs mot varand­ra i fi­na­len av Let’s dan­ce 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.