Sö­van­de fransk släkt­krö­ni­ka

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MATS JOHN­SON

SLÄKT­KRÖ­NI­KA

KÄRLKEKEN OCH EVIGHETEN Re­gi: Tran Anh Hung, Frankrike/bel­gi­en, 2016 (115 min)

Den vi­et­na­me­sis­ke bild­po­e­ten och re­gis­sö­ren Tran Anh Hung har gjort tre snudd på mäs­ter­li­ga fil­mer, jag tän­ker på de­but­lång­fil­men Dof­ten av grön pa­paya, det våld­sam­ma kri­mi­nald­ra­mat Cyclo och den be­dö­van­de vack­ra När so­len står som högst. Det­ta var för ett tag se­dan.

NYA FIL­MEN Kär­le­ken och evigheten, ba­se­rad på en ro­man av Alice Fer­ney, är en släkt­krö­ni­ka be­rät­tad ur ett kvinn­ligt per­spek­tiv, och kret­sar kring barna­föds­lar (väl­digt många), möd­rar (väl­digt många), för­äls­kel­ser (en hel del) och döds­fall (någ­ra styc­ken). Aud­rey Tau­tou i det som mest lik­nar en hu­vud­roll.

Fil­men ut­spe­las un­der hund­ra år i ett vy­kortsvac­kert Frankrike där det all­tid är som­mar, al­la har gott om peng­ar och ing­en tycks ha ett ar­be­te att gå till på da­gar­na.

Tran Anh Hung helt oin­tres­se­rad av di­a­log för att fö­ra hand­ling­en fram­åt. I stäl­let an­vän­der han sig av en be­rät­tar­röst, som för­kla­rar vad som hän­der, ac­kom­pan­je­rad av ett pi­anok­lin­kan­de som ald­rig tar slut. Hög­läs­ning ur en bok-film­grep­per blir snabbt ex­tremt trött­samt och ir­ri­te­ran­de sam­ti­digt. Att fle­ra av sce­ner­na är fil­ma­de i ett slags slow mo­tion för­stär­ker fil­mens sö­van­de ef­fekt. Fak­tum är att Kär­le­ken och evigheten får kloc­kor­na att stan­na.

Nej, det­ta är verk­li­gen in­te bra någ­ra snyg­ga scen­lös­ning­ar till trots och ett slut, som när det till slut kom­mer, som får oss att re­flek­te­ra över ti­dens gång.

Bild: NORD QUEST FILMS

HUND­RA VYKORTSVACKRA ÅR. Här en pick­nick i det grö­na med Ju­les (Ari­eh Wort­hal­ter) och Va­len­ti­ne (Aud­rey Tau­tou).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.