Så sur­far du med mo­bi­len i EU

Från mit­ten av ju­ni kan du sur­fa via mo­bil­nä­tet in­om EU ut­an ex­tra kost­na­der. Men det finns fall­gro­par och vis­sa abon­ne­mang kan stry­ka möj­lig­he­ten till ro­a­ming.

Hallands Nyheter - - Konsument -

De fles­ta som åkt ut­om­lands har dub­bel­kol­lat mer än en gång att da­ta­ro­a­ming­en är av­stängd in­nan grän­sen pas­se­ras. Men från 15 ju­ni ska det in­te kos­ta nå­got ex­tra att sur­fa via mo­bil­nä­tet i ett an­nat EU och Ees-land.

Du ska kun­na sur­fa som hem­ma, med den pott du har. I de all­ra fles­ta fall är den­na för­änd­ring po­si­tiv för

kon­su­men­ten, men det finns un­dan­tag.

Det är vik­tigt att kon­trol­le­ra hur myc­ket av din pott som du fak­tiskt får an­vän­da i EU/EES. För det är in­te au­to­ma­tiskt så att du får an­vän­da he­la din pott. Om vi som ett ex­em­pel tar abon­ne­mang­et Fast pris med 30 GB surf per må­nad hos Te­le2, så har bo­la­get satt ett

tak på att du får an­vän­da 9 GB surf i EU/EES. Har du abon­ne­mang­et Fast pris 15 GB får du an­vän­da 7 GB surf i EU/EES.

DET FINNS EN be­stämd mo­dell för hur det­ta tak räk­nas ut.

– Mo­del­len är in­te trans­pa­rant och som slut­kund är det in­te lätt att själv räk­na ut vad ta­ket är. Har du 2 GB i ditt abon­ne­mang är det in­te all­tid sä­kert att du får an­vän­da allt det i EU, sä­ger Fred­rik Kapper, hand­läg­ga­re på Post- och te­le­sty­rel­sen.

– Jag re­kom­men­de­rar att kon­su­men­ter tit­tar på ope­ra­tö­rer­nas hem­si­da för att få klar­het i vad som gäl­ler för de­ras abon­ne­mang. För om du går ut­ö­ver din pott så till­kom­mer ex­tra av­gif­ter, sä­ger han.

AL­LA OPERATÖRER HAR än­nu in­te be­stämt hur de­ras vill­kor ska se ut ef­ter 15 ju­ni. Små operatörer som in­te har sam­ma möj­lig­he­ter som de sto­ra att för­hand­la ner pri­ser­na

Vå­gar du sur­fa via mo­bil­nä­tet på se­mester­re­san i Eu­ro­pa? El­ler är du rädd för en monster­räk­ning?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.