Många vill ta hand om matsvin­net

Hallands Nyheter - - Konsument -

LIVSMEDEL: Det störs­ta mil­jöpro­ble­met för livs­me­dels­ked­jor­na är matsvin­net. Men nu finns det allt fler ak­tö­rer runt om i lan­det som vill ta hand om pro­duk­ter som riskerar att bli svinn. Det hand­lar om allt från da­to­ri­se­ra­de sy­stem och ap­par till att för­med­la kon­takt mel­lan bu­ti­ker, ca­te­ring­fö­re­tag och be­hö­van­de män­ni­skor.

Food2change sam­ar­be­tar med Net­to i Gö­te­borg, Wil­lys sän­ker pri­ser­na på fläc­ki­ga och fu­la fruk­ter och Why­was­te har ar­be­tat till­sam­mans med Ica Kvan­tum i Land­vet­ter, skri­ver Ica­ny­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.