KO stäm­mer Tra­de­max för fusk­pri­ser på nä­tet

Hallands Nyheter - - Konsument - AN­NA LILJENBERG 031-62 42 14 an­na.liljenberg@gp.se

Tra­de­max säl­jer möb­ler med re­kom­men­de­ra­de pri­ser och ut­för­sälj­ning­ar som ver­kar va­ra på­hit­ta­de, an­ser KO, som ser myc­ket all­var­ligt på fö­re­ta­gets me­to­der.

Vi skrev om Tra­de­max och kam­panjpri­ser i mit­ten av mars i år. Nu har ock­så Kon­su­ment­om­buds­man­nen, KO, re­a­ge­rat på att Tra­de­max an­vän­der re­kom­men­de­ra­de pri­ser som in­te ver­kar ex­i­ste­ra.

ETT EX­EM­PEL SOM KO ger är att fö­re­ta­get på­står att kun­der­na spa­rar 5 700 kro­nor om de kö­per en mat­grupp som fö­re­ta­get sä­ger ha kostat 14 195 kro­nor. Pro­ble­met är att ing­et fö­re­tag nå­gon­sin ver­kar ha sålt mat­grup­pen för drygt 14 000. Kon­su­men­ter­na lu­ras att tro att möb­ler­na re­as ut, me­nar KO.

”Vi ser myc­ket all­var­ligt på fö­re­ta­gets mark­nads­fö­rings­me­to­der. Det är sys­te­ma­tiskt ge­nom­fört och ett sätt att lu­ra i kon­su­men­ter att de gör fynd”, sä­ger KO:S pro­cess­råd, Kristo­fer Jo­han­nes­son, i ett press­med­de­lan­de. Fö­re­ta­get an­vän­der ock­så ord som ”la­ger­rens­ning” trots att det in­te hand­lar om ut­för­sälj­ning, me­nar KO.

KO vill att Pa­tent- och mark­nads­dom­sto­len för­bju­der Tra­de­max att an­vän­da den­na typ av pri­sjäm­fö­rel­ser, att an­vän­da ord som la­ger­rens­ning om det in­te är fråga om det, och att fel­ak­tigt ge in­tryck av att pri­set gäl­ler en­dast un­der en be­grän­sad pe­ri­od.

KO vill ock­så att dom­sto­len dö­mer fö­re­ta­get att be­ta­la tio mil­jo­ner i mark­nads­stör­nings­av­gift.

CHRISTIAN ERIKS­SON VD på Tra­de­max skri­ver i ett mejl till tid­ning­en att de ”föl­jer de re­kom­men­de­ra­de pri­ser som vå­ra le­ve­ran­tö­rer till­han­da­hål­ler oss” och se­na­re i mej­let ”jäm­fö­rel­ser mot re­kom­men­de­ra­de pri­ser an­ser vi un­der­lät­tar för vå­ra kun­der”. Han vill in­te kom­men­te­ra stäm­ning­en i sig in­nan han fått di­rekt åter­kopp­ling från KO, men skri­ver vi­da­re att ”vi har en väl­digt tyd­lig pris­kom­mu­ni­ka­tion och ver­kar i en bransch (on­li­ne) där full­stän­dig trans­pa­rens mel­lan vå­ra pri­ser och öv­ri­ga åter­för­säl­ja­res pri­ser rå­der”.

”Vi ser myc­ket all­var­ligt på fö­re­ta­gets mark­nads­fö­rings­me­to­der. Det är sys­te­ma­tiskt ge­nom­fört och ett sätt att lu­ra i kon­su­men­ter att de gör fynd.”

Bild: MADELEN

HN 17 MARS 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.