ARN: Ett påslag som kun­den in­te vän­tat

Hallands Nyheter - - Konsument - LE­NA STRÖMBERG 031-62 41 64 le­na.strom­berg@gp.se

Ett bad­rum skul­le re­no­ve­ras. Ett fö­re­tag höll i pro­jek­tet. Men kun­den ha­de in­te räk­nat med tio pro­cents påslag som bo­la­get gjor­de.

Herr­ljung­a­bon an­li­ta­de fir­man Roos­bad för re­no­ve­ring­en. Ef­ter att ar­be­tet ge­nom­förts la fir­man på tio pro­cent i un­de­rent­re­pre­nör­spåslag, 4 510 kro­nor, som nu kun­den be­gärt åter­be­tal­ning av i sin an­mä­lan till All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den.

ARN GER FÖ­RE­TA­GET rätt: ing­et i ut­red­ning­en ger stöd för att fak­tu­re­ring­en stri­der mot par­ter­nas av­tal. Sum­man är hel­ler in­te oskä­lig.

Roos­bads ar­gu­men­te­ring är att det all­tid blir ett påslag på of­fer­ten för un­der­le­ve­ran­tö­rer. Det är den för­tjänst som görs av det fö­re­tag som hål­ler i he­la pro­jek­tet. Fö­re­ta­get på­pe­kar i sitt svar till ARN, att pri­set för vvs och el samt allt ma­te­ri­al var på 45 168 kro­nor ex­klu­si­ve moms.

NÄR KUN­DEN VIL­LE de­bi­te­ras på lö­pan­de räk­ning val­de bo­la­get att re­do­vi­sa fak­tu­ror­na från elekt­ri­ker och rör­läg­ga­re på 39 369 kro­nor och la­de se­dan till un­de­rent­re­pre­nör­spåsla­get på tio pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.