Fak­ta:

Da­ta­ro­a­ming på

Hallands Nyheter - - Konsument -

* Ro­a­ming kom­mer från eng­els­kans att vand­ra och i mo­bil­te­le­fon­sam­man­hang an­vänds be­grep­pet då man, of­tast au­to­ma­tiskt, kopp­las om från en te­le­o­pe­ra­törs nät till en an­nans.

* Men för att kun­na sur­fa på en an­nan ope­ra­törs nät be­hö­ver man ak­ti­ve­ra da­ta­ro­a­ming. Det var förr för­e­nat med höga kost­na­der att sur­fa via nå­gon an­nan ope­ra­törs nät ut­om­lands. Och det är det fort­satt när du be­fin­ner dig ut­an­för EU.

* Se­dan 2007 har pri­ser­na in­om EU re­gle­rats och pri­ser­na har för var­je år sänkts.

* För ett år se­dan sänk­tes pri­ser­na mar­kant för att från 15 ju­ni för­svin­na helt.

* Det har in­för det­ta va­rit långa för­hand­ling­ar in­om EU för det pris som ope­ra­tö­rer­na ska be­ta­la varand­ra. I feb­ru­a­ri ena­des EU:S med­lems­sta­ter om att kon­su­men­ter från och med den 15 ju­ni in­te be­hö­ver be­ta­la tilläggs­av­gif­ter för ro­a­ming in­om EU. Sam­ti­digt sat­tes ett tak som be­grän­sar hur sto­ra av­gif­ter ope­ra­tö­rer­na får ta ut sinse­mel­lan för att till­han­da­hål­la ro­a­ming­tjäns­ter. Av­gift­sta­ket för da­ta bör­jar på €7,7/GB år 2017, för att år­li­gen sjun­ka ned till €2,5 år 2022.

* Om du med svenskt abon­ne­mang sur­far med hjälp av en an­nan ope­ra­tör i ett Eu-land fak­tu­re­rar den ope­ra­tö­ren din svens­ka ope­ra­tör. Operatörer i län­der med många tu­ris­ter, som Italien och Spa­ni­en, har där­för in­te va­rit så an­ge­läg­na om att sät­ta ett lågt av­gift­s­tak. Det har dä­re­mot svens­ka operatörer va­rit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.