Cy­kel­va­san full­teck­nad…

Hallands Nyheter - - Puls -

MO­TIONS­LOPP: Den an­ri­ka Va­sa­lopps­sträc­kan är in­te ba­ra po­pu­lär att ski­da – många väl­jer ock­så att cyk­la de nio mi­len mel­lan Sä­len och Mo­ra. Årets upp­la­ga av Cy­kel­va­san är den sjun­de i ord­ning­en, och lop­pet blev ny­li­gen full­teck­nat – vil­ket in­ne­bär att in­te mind­re än 13 000 cy­klis­ter kom­mer del­ta. Cy­kel­va­san ar­ran­ge­ras lör­dag 12 au­gusti, och på fre­da­gen finns även möj­lig­het att cyk­la en kor­ta­re di­stans på 30 el­ler 45 kilo­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.