Vem dan­sar hem se­gern i år?

Hallands Nyheter - - Tv Guide - He­le­na Björkvall

Ett nytt gäng har dan­sat, grå­tit och svet­tat sig ige­nom än­nu en sä­song av ”Let’s dan­ce”. Nu är det dags att ko­ra en vin­na­re.

– Det har va­rit en väl­digt jämn sä­song. Al­la pa­ren har job­bat sten­hårt och gått in för det­ta till hund­ra pro­cent, sä­ger ju­ry­med­lem­men Ce­ci­lia La­zar, och tilläg­ger:

– Kva­li­tets­mäs­sigt var det kans­ke li­te bätt­re för­ra sä­song­en. I fi­na­len stod det två flic­kor som bå­da var vär­di­ga vin­na­re. I år är det den som off­rar mest och tål­mo­digt ut­veck­lar tek­nik och pre­sen­ta­tion som kom­mer att ta hem se­gern.

Ce­ci­lia La­zar un­der­vi­sar till var­dags vid sin egen dans­sko­la och re­ser värl­den runt och be­dö­mer eli­ten in­om dans. Hon tyc­ker än­då att det är svårt att dö­ma i ”Let’s dan­ce”.

– Man ska va­ra rätt­vis och upp­munt­ran­de sam­ti­digt som man mås­te ta hän­syn till hur dan­sar­na har ta­git till sig kri­tik och ut­veck­lats.

Foto: An­ni­ka Berglund

Ce­ci­lia La­zar, Ann Wil­son och To­ny Ir­ving har be­dömt sä­song­ens gäng med kän­dis­dan­sa­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.