Hu­mor om käm­pan­de skå­dis

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Den pris­be­lö­na­de ko­me­di­se­ri­en ”Mas­ter of none” är till­ba­ka med en and­ra sä­song. Vi fort­sät­ter att föl­ja den 30-åri­ge aspi­re­ran­de skå­de­spe­la­ren Dev Shah, vars störs­ta kar­riär­mäs­si­ga fram­gång är en yog­hur­tre­klam. Nu åter­vän­der han till New York ef­ter si­na re­sor ut­om­lands, och ut­veck­lar en ny kom­pli­ce­rad re­la­tion till nå­gon som be­ty­der myc­ket för ho­nom.

Ko­mi­kern Aziz An­sa­ri spe­lar hu­vud­rol­len och har även skri­vit och re­gis­se­rat se­ri­en. NETFLIX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.