Ar­bo­ga­kvin­nan: ”Ång­ra­de mig”

42-åring­en ska­pa­de för­vir­ring i tår­fyllt vitt­nes­mål

Hallands Nyheter - - Sverige | Världen - An­ja Haglund/tt Carl Ca­to/tt

Ar­bo­ga­kvin­nan gav ett tår­fyllt vitt­nes­mål när hon be­rät­ta­de sin ver­sion om vad som hän­de när ma­ken dog. Hon änd­ra­de sin be­rät­tel­se på fle­ra punk­ter i rät­ten och ska­pa­de ock­så för­vir­ring när hon pra­ta­de om att hon ”ång­ra­de sig”.

För förs­ta gång­en un­der för­hand­ling­en vi­sa­de 42-åring­en un­der den tred­je da­gen star­ka käns­lor i rätts­sa­len. Fle­ra gång­er bröt hon ihop i tå­rar.

Åkla­gar­na häv­dar att hon dränk­te sin ma­ke vid som­mar­stu­gan i Ar­bo­ga i au­gusti 2015 och pres­sa­de på hårt om oli­ka de­tal­jer. Kvin­nan såg stund­tals trött ut, hon sjönk ihop bakom bor­det och ta­la­de lång­samt och en­to­nigt. På fle­ra punk­ter änd­ra­de hon sin be­rät­tel­se.

Hon har sagt att hon gick di­rekt från bryg­gan, där de åt mid­dag, upp till stu­gan, där hon la­de bar­nen och se­dan som­na­de själv. I rät­ten la­de hon till att de lek­te en stund ut­an­för hu­set in­nan de gick in – och åkla­ga­ren Jes­si­ca Wen­na högg di­rekt.

–Du har ald­rig ti­di­ga­re sagt att du lekt med bar­nen ut­an­för hu­set? Du har sagt att du gick upp och la­de dem. Det lå­ter som att du tit­tat på tems­ning­en (upp­gif­ter från te­le­fon­mas­ter) och där­för lagt till en ny upp­gift om att du va­rit ut­an­för hu­set, sä­ger Jes­si­ca Wen­na.

– Var du ner till bryg­gan igen ef­ter att du gick upp? und­rar Wen­na. – Nej, sva­rar kvin­nan. Sam­ti­digt har kvin­nan nu gett tre oli­ka ver­sio­ner av histo­ri­en om var­för hon blev oro­lig och ring­de 112: att hon in­te såg bå­ten, att hon såg bå­ten men på fel plats och att hon såg sin ma­kes te­le­fon på bryg­gan.

Kvin­nans ad­vo­kat

tyc­ker dock in­te att det­ta var nå­got kons­tigt.

– Det är in­te oli­ka ver­sio­ner ut­an det hon sä­ger är att hon in­te har haft min­nes­bil­der av allt, men se­dan när hon fått re­da på till ex­em­pel att hon va­rit och hand­lat, så minns hon det. Det är in­te att läm­na en an­nan ver­sion. Det är åkla­ga­ren som tyc­ker att det är en kons­tig hand­ling, sä­ger för­svars­ad­vo­kat Aman­da Hi­kes.

42-åring­en ska­pa­de

ock­så för­vir­ring i rätts­sa­len när hon pra­ta­de om att hon ”ång­ra­de sig”.

– Min XX (an­hö­rig) be­skri­ver att jag var led­sen i fle­ra vec­kor. Att jag nog ång­ra­de mig på en gång, sä­ger kvin­nan.

–Du ång­ra­de dig, kring va­då? frå­gar åkla­ga­ren.

– Ni har tu­tat i mi­na barn att jag är en mör­da­re, sä­ger kvin­nan, ut­an att för­kla­ra sitt ut­ta­lan­de när­ma­re.

Hon fick

ock­så frå­gor om att an­hö­ri­ga i för­hör har sagt att hon upp­ma­nat dem att dö­da ma­ken.

– Jag har all­tid sagt till (de an­hö­ri­ga) att ”ham­nar ni i kni­pa så skyll på mig”, sa­de kvin­nan, vil­ket fick ad­vo­ka­ten att be­gä­ra en pa­us för att pra­ta med sin kli­ent i en­rum.

Ef­ter den sva­ra­de hon be­tyd­ligt mer en­sta­vigt.

–Jag har ald­rig stämp­lat nå­gon till mord.

Hon kun­de in­te ge nå­gon för­kla­ring till de sto­ra in­köp av mat och dryck som gjor­des på väg ut mot stu­gan, men ne­ka­de till att and­ra skul­le ha va­rit på plats un­der den aktuella kväl­len.

Åkla­ga­ren und­ra­de

var­för hon kräv­de ut liv­för­säk­ring­en så snabbt ef­ter ma­kens död, ba­ra fy­ra–fem da­gar se­na­re.

– Jag är sån som per­son, gör al­la obe­hag­li­ga sa­ker på en gång för att över­le­va, sva­rar kvin­nan.

Ma­ken ha­de fö­re mor­det träf­fat en ny kvinna. 42-åring­en an­såg dock att hon ba­ra var hans ”nö­je” och att de­ras för­hål­lan­de in­te var ”på riktigt”. Åkla­ga­ren Jes­si­ca Wen­na und­rar om det var job­bigt att bli brä­dad.

– Nej, in­te det mins­ta. Är det nå­got jag är bra på så är det att stänga av käns­lor och gå vi­da­re, sva­rar 42-åring­en.

ILLUSTRATION: JO­HAN HALLNÄS/TT

För­sva­ra­de sig. För­svars­ad­vo­ka­ten Aman­da Hi­kes och den miss­tänk­ta 42-åri­ga kvin­nan un­der den tred­je rät­te­gångs­da­gen i Väst­man­lands tings­rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.