Fort­satt ir­ri­te­rat om Fa­bo

AR­BETS­MIL­JÖ: För­re vd:n för kom­mu­na­la bostads­bo­la­get kri­ti­se­rar hur per­so­nal be­hand­las och an­ser att sty­rel­se­ord­fö­ran­de för­sökt tys­ta ho­nom.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Hå­kan Berg­ström 010-471 52 67 ∙ ha­kan.bergstrom@hn.se

Ar­bets­mil­jön hos det kom­mu­na­la bostads­bo­la­get Fa­bo, och i syn­ner­het bland 20-ta­let tjäns­te­män på hu­vud­kon­to­ret, har upp­märk­sam­mats ef­ter att tjäns­te­manna­fac­kets skydds­om­bud krävt åt­gär­der: ”Vis­sa upp­le­ver mobb­ning, and­ra kän­ner sig miss­mo­di­ga och ned­stäm­da. Det finns en oro och räds­la för att ut­ta­la sig i frå­gor”, skrev skydds­om­bu­det om si­tu­a­tio­nen på hu­vud­kon­to­ret.

I skug­gan av det­ta har en dis­kus­sion på­gått mel­lan Fabos för­re vd Tho­mas Brynås och Fabos sty­rel­se­ord­fö­ran­de Anet­te Ivarsson (C).

– Jag har mött många frå­gor om vad som egent­li­gen hän­der på Fa­bo. Gam­la ar­bets­kam­ra­ter har up­pen­bart mått då­ligt. Men det som verk­li­gen trig­ga­de igång mig var ett te­le­fon­sam­tal från sty­rel­se­ord­fö­ran­de där hon vil­le för­bju­da mig att ta­la om Fa­bo med till ex­em­pel ti­di­ga­re ar­bets­kam­ra­ter, sä­ger Tho­mas Brynås.

DÄR­FÖR SKIC­KA­DE HAN ef­teråt ett mejl till Ivarsson, som ju ock­så är cen­terns ord­fö­ran­de i Fal­ken­berg:

”När jag lagt på tänk­te jag, ’vad sa hon egent­li­gen?’. En po­li­ti­ker, som till och med är ord­fö­ran­de för det par­ti som styr kom­mu­nen ring­er upp en med­bor­ga­re och för­bju­der ho­nom att ta­la med and­ra an­ställ­da el­ler and­ra för­tro­en­de­val­da för ett kom­munägt bo­lag.”

Anet­te Ivarsson sä­ger att hon ha­de re­a­ge­rat på att ”en del sam­tal ha­de ringts”. Ett så­dant sam­tal var från Tho­mas Brynås som ha­de ve­lat hö­ra sig för hos en mång­å­rig sty­rel­se­le­da­mot, ef­tersom han var kon­fun­de­rad av ett ytt­ran­de som fällts om Fa­bo i an­nat kom­mu­nalt sam­man­hang.

– Jag har in­te för­sökt tys­ta ho­nom. Men jag tyck­te ba­ra att det var bätt­re att han vän­de sig di­rekt till mig el­ler vd:n om han ha­de någ­ra frå­gor, sä­ger Anet­te Ivarsson.

Det är nå­got som hon upp­re­pat i ett svars­mejl till Tho­mas Brynås, dock med fort­satt upp­ma­ning: ”Det är en ren osan­ning att jag skul­le för­bju­da dig att pra­ta med fö­re det­ta kol­le­gor och an­ställ­da in­om Fa­bo, och där­med vid­hål­ler jag även att om du har syn­punk­ter på Fabos verk­sam­het och ut­veck­ling ska du pra­ta med Christian Ky­lin, vd, och/el­ler mig, Anet­te Ivarsson, ord­fö­ran­de.”

– Det jag me­nar med det är att det är bätt­re om han tar syn­punk­ter­na di­rekt med oss, sä­ger hon.

MEN MEJLVÄXLINGEN GER ock­så en in­blick i en öm­man­de fråga, som gnagt i or­ga­ni­sa­tio­nen och be­skri­vits som ett ex­em­pel på att det bli­vit lågt i tak, med ett ar­bets­kli­mat som ska­par osä­ker­het: upp­säg­ning­en av en chefs­per­son på hu­vud­kon­to­ret.

– Be­hand­ling­en av hen­ne har upp­rört mig, sä­ger Tho­mas Brynås.

”Jag blir för­vå­nad att Fa­bo har råd att lö­sa ut en av si­na bästa med­ar­be­ta­re till en kost­nad på kans­ke 800 000 kro­nor”, skrev Brynås i sitt mejl till sty­rel­se­ord­fö­ran­de och me­nar att skä­let en­bart var att med­ar­be­ta­ren ”in­te gick ihop” med nye vd:n.

800 000 kro­nor är lågt räk­nat. Che­fen fick slu­ta med ett ve­der­lag på 16 må­nads­lö­ner à 43 800 kro­nor. Inklu­de­rat so­ci­a­la av­gif­ter när­mar det sig en mil­jon i kost­nad.

Vd Christian Ky­lin om upp­säg­ning­en:

– Fa­bo val­de att in­gå en över­ens­kom­mel­se om av­slu­tad an­ställ­ning med hen­ne be­ro­en­de på oli­ka upp­fatt­ning i led­nings­frå­gor och hur bo­la­get skall dri­vas och ut­veck­las fram­åt.

Den upp­sag­da che­fen, nu med nytt chefs­jobb i an­nan kom­mun, väl­jer att in­te kom­men­te­ra frå­gan.

Christian Ky­lin me­nar att det är en nöd­vän­dig om­or­ga­ni­sa­tion in­om Fa­bo som ska­pat tur­bu­len­sen. När om­or­ga­ni­sa­tio­nen lan­dat så blir det bätt­re.

– Om det se­dan är nå­got vi bor­de ha gjort an­norlun­da får vi­sa sig när fö­re­tags­häl­so­vår­den pre­sen­te­rar sin un­der­sök­ning av ar­bets­mil­jön in­om ad­mi­nist­ra­tio­nen, sä­ger Christian Ky­lin som även hän­vi­sar till att det förts en lö­pan­de di­a­log un­der om­or­ga­ni­sa­tio­nen med de fack­li­ga par­ter­na.

Bild: HÅ­KAN BERG­STRÖM

Tho­mas Brynås, fö­re det­ta Fa­bo-vd, an­ser att sty­rel­se­ord­fö­ran­de Anet­te Ivarsson för­sökt be­grän­sa hans ytt­ran­de­fri­het.

IRRITATION.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.