För­tro­en­de fö­re kort­sik­ti­ga lös­ning­ar

Hallands Nyheter - - Ledare - ADNAN DIBRANI Riks­dags­le­da­mot (S)

Ett stort pro­blem in­om po­li­ti­ken idag är att den är för in­rik­tad på kort­sik­ti­ga lös­ning­ar. Fo­kus på tak­tis­ka över­vä­gan­den gör att många po­li­ti­ker från­går si­na eg­na prin­ci­per för att vin­na fler rös­ter. Par­ti­le­da­re kan by­ta fot i en fråga från en dag till en an­nan el­ler väl­ja att plöts­ligt bör­ja sam­ar­be­ta med ett par­ti som Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, för att de tror att väl­jar­na vill det. Pro­ble­met med det här är att po­li­ti­ken blir kort­sik­tig, vil­ket i sin tur ska­dar väl­jar­nas för­tro­en­de för po­li­ti­ken. Väl­jar­na vill in­te se kort­sik­ti­ga lös­ning­ar, de vill att den po­li­tik som be­drivs ska va­ra lång­sik­tig och ge­nom­tänkt. In­te syf­ta till att ploc­ka hem po­li­tis­ka po­äng­er i en på­gåen­de debatt i me­dia.

I en de­mo­kra­ti har me­di­er­na en vik­tig roll som granska­re av mak­ten. Men en allt hårdare me­diebransch gör att löp­sed­lar och upp­se­en­de­väc­kan­de ru­bri­ker blir allt vik­ti­ga­re för att tid­ning­ar ska kun­na säl­ja lös­num­mer och an­non­ser. Me­dia fo­ku­se­rar myc­ket på makt­spe­let in­om po­li­ti­ken: på de till­fäl­li­ga sats­ning­ar­na och in­tri­ger­na. Men sam­häl­let be­hö­ver in­te till­fäl­li­ga lös­ning­ar, ut­an lång­sik­tigt po­li­tiskt ar­be­te.

Men väl­jar­na vill in­te va­ra del i ett makt­spel, ut­an bli tag­na på all­var.

EN NY UN­DER­SÖK­NING från De­mo­s­kop, som un­der­sö­ker svens­ka väl­ja­res vär­de­ring­ar, vi­sar att Sve­ri­ges in­vå­na­re i mins­kan­de grad iden­ti­fi­e­rar sig med ett visst po­li­tiskt par­ti. Väl­jar­na är mer lätt­rör­li­ga än ti­di­ga­re. En av De­mo­s­kops för­kla­ring­ar till det är att många po­li­ti­ker har fo­ku­se­rat för myc­ket på väl­jartak­tik och kort­sik­ti­ga lös­ning­ar. Par­ti­er­na har för­sökt bräc­ka varand­ra i hur myc­ket de­ras par­ti har di­stan­se­rat sig från de and­ra par­ti­er­na. Men väl­jar­na vill in­te va­ra del i ett makt­spel, ut­an bli tag­na på all­var. Att po­li­ti­ken har bli­vit mer in­rik­tad på tak­tik le­der där­för till ett mins­kat för­tro­en­de för po­li­ti­ken. Det är nå­got som vi mås­te ta på all­var.

FÖR TILL­FÄL­LET PÅ­GÅR det en stor re­ge­rings­kris i mitt for­na hem­land. Kri­sen är ett re­sul­tat just av po­li­ti­ker som gör dumheter av val­tak­tis­ka skäl. I en tid när po­pu­lis­men ökar runt om i värl­den är det vik­ti­ga­re än nå­gon­sin att sat­sa på ge­nom­tänk­ta lös­ning­ar istäl­let för att ta till de enk­la, kort­sik­ti­ga stra­te­gi­er­na. Många frå­gor be­hö­ver ut­re­das no­ga in­nan en för­änd­ring kan ske, för att vi in­te ska fat­ta för­has­ta­de be­slut. När po­pu­lis­tis­ka rös­ter höjs för snab­ba lös­ning­ar har vi som po­li­ti­ker där­för ett an­svar att på­min­na befolkningen om hur vik­tigt det är att in­te fal­la för po­pu­lis­tis­ka för­slag. Vi mås­te lå­ta ide­o­lo­gi och lång­sik­tigt po­li­tiskt ar­be­te ta mer plats i po­li­ti­ken igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.