Vi pri­o­ri­te­rar nya bo­stä­der och sta­dens ut­veck­ling

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Var­berg har nå­got som in­te är al­la kom­mu­ner för­un­nat: mark i bästa, cen­tra­la lä­ge. Vi har möj­lig­het att byg­ga ut vår stads­kär­na pre­cis vid ha­vet. När det­ta sto­ra om­rå­de, som i dag är hamn, öpp­nas upp för Var­bergs­bor­na finns för­ut­sätt­ning­ar för en fan­tas­tisk stads­ut­veck­ling. Sam­ti­digt har kom­mu­nen en skri­an­de bo­stads­brist – det vet al­la som bor här, el­ler som vill flyt­ta hit. Det­ta är en del av bak­grun­den till kom­mun­full­mäk­ti­ges be­slut 2012 om att flyt­ta hamn­verk­sam­he­ten för att kun­na ut­veck­la sta­den.

ÄN­DA FRÅN BÖR­JAN har all pla­ne­ring ut­gått från att Ste­na ska föl­ja med till Fa­re­ham­nen. Kost­na­den för att an­läg­ga ett nytt fär­je­lä­ge be­räk­na­des upp­gå till drygt 290 mil­jo­ner kro­nor. En­ligt kon­kur­renslag­s­tift­ning­en får in­te en kom­mun gå in och själv göra in­ve­ste­ring­ar som gyn­nar ett en­skilt fö­re­tag. Nä­rings­li­vet mås­te bä­ra si­na eg­na kost­na­der, det ska in­te skat­te­be­ta­lar­na göra. Dä­re­mot har vi för­sökt att in­om la­gens ra­mar göra av­ta­let så bra som möj­ligt, t ex ge­nom långa av­skriv­nings­ti­der. Kom­mu­nen skul­le ock­så be­ta­la 87 mil­jo­ner av sum­man ovan för den del av in­ve­ste­ring­en som rör den ge­ne­rel­la in­fra­struk­tu­ren, som mudd­ring och mark­för­be­re­del­se.

Vå­ra för­hand­ling­ar med Ste­na har förts i sam­för­stånd och med god vil­ja från bäg­ge par­ter. Vi har störs­ta för­stå­el­se för att det­ta har va­rit ett svårt be­slut för de­ras del. Men när nu Ste­na in­te föl­jer med till Fa­re­ham­nen har Var­berg två al­ter­na­tiv: An­ting­en lå­ta Ste­na fort­sät­ta hy­ra nu­va­ran­de kaj­plats och av­stå från Väs­ter­port och minst 2 500 bo­stä­der. El­ler sä­ga upp Ste­na och lå­ta stads­ut­veck­ling­en gå först. Vi ha­de al­la helst sett att fär­jan var kvar i Var­berg, men in­te till det pri­set.

Man bör ock­så tän­ka på att fär­je­tra­fi­kens roll har änd­rats se­dan 60-ta­let. Re­san­det med Grenå­fär­jan be­står idag över­vä­gan­de av last­bils­tra­fik. Den per­son­tra­fik som finns är till störs­ta del av tran­sit­ka­rak­tär, dvs man åker fär­jan för att se­dan re­sa vi­da­re.

HAL­LANDS HAM­NAR ut­re­der nu om Ste­na skul­le kun­na flyt­ta till Halm­stad, och på så vis va­ra kvar i re­gi­o­nen. Det finns för­de­lar för nä­rings­li­vet i Hal­land, Hal­lands Ham­nar och Ste­na med den­na lös­ning och bo­la­gen har in­lett för­hand­ling­ar.

I Var­berg kom­mer skogs­ham­nen få öka­de möj­lig­he­ter att ex­pan­de­ra. Var­bergs Hamn är en av Sve­ri­ges störs­ta ham­nar för skogs­pro­duk­ter och har en kraf­tig till­växt. Skogs­bran­schen är en sta­bil bransch och vär­de­mäs­sigt en av Sve­ri­ges vik­ti­gas­te ex­port­gre­nar. I och med när­he­ten till Söd­ra och Dero­me finns det ock­så en stark kopp­ling till det lo­ka­la och re­gi­o­na­la nä­rings­li­vet.

Ann-char­lot­te Sten­kil (M)

kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Ja­na Nils­son (S)

kom­mun­sty­rel­sens vice ord­fö­ran­de

Bild: SPACESCAPE/OKIDOKI AR­KI­TEK­TER/SYD­VÄST ARKITEKTUR OCH LAND­SKAP

VÄS­TER­PORT. Bil­den är från ett av ar­ki­tekt­tea­mens för­slag på hur en ga­ta i Väs­ter­port skul­le kun­na se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.