Nej till fö­re­ta­gar­fi­ent­lig för­slag

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FAL­KEN­BERG. Vid kom­mun­sty­rel­sens se­nas­te mö­te rös­ta­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na och Mil­jö­par­ti­et ige­nom ett för­slag som in­ne­bär att bil­kör­ning i fram­ti­den ska för­bju­das i sto­ra de­lar av Fal­ken­bergs in­nerstad. Det är ett be­slut som vi mo­de­ra­ter be­kla­gar och har mot­satt oss med kraft.

VI BYG­GER VÅRT ställ­nings­ta­gan­de på tre skäl:

• Små­fö­re­ta­gar­na i In­nerstads­för­e­ning­en så­gar för­sla­get och me­nar att det slår un­dan be­nen för hand­lar­na i cent­rum. Ris­ken är att in­nersta­den tap­par kon­kur­rens­kraft och att mer av han­deln flyt­tar till in­ter­net el­ler till Halm­stad och Var­berg.

• Tra­fi­ken i cent­rum riskerar att stö­ras mer än nöd­vän­digt un­der bygg­na­tio­nen av Kun­skap­s­och kul­tur­cent­rum samt bo­stads­kvar­te­ret bakom Gal­le­ri­an. Ny­ga­tan skul­le un­der bygg­ti­den kun­na av­las­ta Hol­gers­ga­tan, men det­ta blir omöj­ligt om för­sla­get ge­nom­förs.

• Det sak­nas en ut­red­ning om hur par­ke­rings­si­tu­a­tio­nen skul­le på­ver­kas. Ett stort an­tal P-plat­ser skul­le för­svin­na om för­sla­get ge­nom­förs och ing­en vet i vil­ken grad det­ta på­ver­kar till­gäng­lig­he­ten. Att fat­ta be­slut på så va­ga grun­der är in­te se­ri­öst.

VI MO­DE­RA­TER VILL be­dri­va stads­ut­veck­ling där hand­lar­nas och krö­gar­nas er­fa­ren­he­ter tas till va­ra – in­te körs över. Vi vär­nar om både bi­lis­ter­nas, fot­gäng­ar­nas och fö­re­ta­gar­nas möj­lig­het att fin­nas och ver­ka i sta­den. Där­för sä­ger vi nej till sos­sar­nas, sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas och mil­jö­par­tis­ter­nas bil- och fö­re­ta­gar­fi­ent­li­ga för­slag.

Mo­de­ra­ter­na i kom­mun­sty­rel­sen

Claës Ljung (M) Filip Ber­tils­son (M) Nin­ni Gustavs­son (M)

Niklas Lil­je­roth (M)

Bild: OLA FOLKESSON

IN­NERS­TAN. Vi mo­de­ra­ter vill be­dri­va stads­ut­veck­ling där hand­lar­nas och krö­gar­nas er­fa­ren­he­ter tas till va­ra – in­te körs över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.