Li­ve­mu­sik ut­lo­vas på in­vig­ning i Lä­jet

Hallands Nyheter - - Varberg - FRED­RIK LARS­SON 010-471 53 67 fred­rik.lars­son@hn.se

Ung­doms­går­den i Lä­jet är en ef­ter­läng­tad in­ve­ste­ring på to­talt 9,6 mil­jo­ner kro­nor. På lör­dag är det stor in­vig­ning med li­ve­mu­sik.

Den nya ung­doms­går­den lig­ger på Ankarvä­gen 8, gran­ne med An­kar­sko­lan, och är på cir­ka 500 kvadrat­me­ter.

Här ska det bland an­nat fin­nas möj­lig­het att spe­la mu­sik och re­di­ge­ra ihop fil­mer. Cafét har ut­for­mats i ame­ri­kansk retro-stil.

Det ska spe­las li­ve­mu­sik från sce­nen un­der he­la lör­dags­kväl­len. Kans­ke sjung­er Sara Löf­gren någon­ting, hon är näm­li­gen en av två kon­fe­ren­ci­e­rer.

Men ing­en kom­mu­nal in­vig­ning ut­an att en po­li­ti­ker är på plats.

Kul­tur- och fri­tids­nämn­dens ord­fö­ran­de Christofer Ber­gen­block (C) står för in­vig­nings­ta­let. Dess­utom ska han av­slö­ja nam­net på ung­doms­går­den.

Till in­vig­ning­en är både ung­do­mar, för­äld­rar och Lä­jes­bor väl­kom­na. Det he­la star­tar med ming­el från kloc­kan 16.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.