Hal­land näst bäst trots få kvinn­li­ga che­fer

Hallands Nyheter - - Nyheter - MA­TIL­DA CARLSTRÖM ma­til­da.carlstrom@hn.se

Av de 50 störs­ta fö­re­ta­gen i Hal­land är det en­bart åt­ta som leds av kvin­nor. Trots det ham­nar Hal­land på de­lad andra­plats i he­la lan­det när det gäl­ler jäm­ställ­da or­ga­ni­sa­tio­ner.

Det fram­går av en kart­lägg­ning gjord av Sve­ri­ges chefs­or­ga­ni­sa­tion Le­dar­na till­sam­mans med ana­lys­fö­re­ta­get Bis­no­de.

– Med nu­va­ran­de för­änd­rings­takt kom­mer det att drö­ja näs­tan 50 år in­nan li­ka många kvin­nor som män är che­fer på högs­ta ni­vå. För­u­tom en ren rätt­vi­se­frå­ga in­ne­bär det för­lust av vik­tig kom­pe­tens som är av­gö­ran­de för svensk kon­kur­rens­kraft, sä­ger An­ni­ka Eli­as, ord­fö­ran­de Le­dar­na i ett press­med­de­lan­de.

STÖRST AN­DEL kvinn­li­ga che­fer finns i Stock­holm, där el­va av de 50 störs­ta fö­re­ta­gen leds av kvin­nor. I Skå­ne, Sö­der­man­land och Jön­kö­ping är det ba­ra två av 50 som leds av kvin­nor, och de ham­nar där­för på ge­men­sam sistap­lats.

KARTLÄGGNINGEN vi­sar även lö­neskill­na­den mel­lan män och kvin­nor är 6 500 kro­nor i må­na­den, vil­ket mot­sva­rar 58 mi­nu­ters obe­talt ar­be­te per dag för kvinn­li­ga che­fer jäm­för med män.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.