Tåg­strejk av­blåst

Hallands Nyheter - - Nyheter - MALIN STRANDBERG 010-471 50 25 malin.strandberg@hn.se

Nu kan tågre­se­nä­rer­na an­das ut. Lö­ne­kon­flik­ten har slut­li­gen fått en lös­ning.

Se­ko, Ser­vice- och kom­mu­ni­ka­tions­fac­ket drar till­ba­ka sitt strejk­var­sel. An­led­ning­en är att fack­för­bun­det har kom­mit över­ens med ar­bets­gi­var­or­ga­ni­sa­tio­nen Al­me­ga om ett nytt av­tal för spår­tra­fik­om­rå­det.

PAR­TER­NA ENA­DES TILL slut om ett treå­rigt av­tal som in­ne­bär att med­lem­mar­na får sam­ma lö­neök­ning­ar som till ex­em­pel in­du­stri. I upp­gö­rel­sen in­går det ock­så en låg­lö­ne­sats­ning, där ar­bets­gi­va­ren ska sat­sa på de an­ställ­da med lö­ner på un­der 24 000 kro­nor.

– Det är en se­ger för rätt­vi­san. Vi får nu den låg­lö­ne­sats­ning som vi krävt och and­ra plus­vär­den som är vik­ti­ga för vå­ra med­lem­mar på det­ta om­rå­de, sä­ger Val­le Karls­son, för­bunds­ord­fö­ran­de i Se­ko i ett press­med­de­lan­de.

SE­KO HAR BLAND an­nat fått ige­nom för­bätt­ring­ar om ex­tra pen­sions­av­sätt­ning­ar samt ut­ö­kat an­ställ­nings­skydd vid upp­hand­ling­ar.

Om in­te par­ter­na ha­de kom­mit över­ens ha­de lo­kal­vår­da­re på tå­goch tun­nel­ba­nan i Stock­holm ta­gits ut i strejk i mor­gon (fre­dag). Den 16 maj ha­de det va­rit lok­fö­rar­na på SJ Gö­ta­lands­tåg tur och någ­ra da­gar se­na­re, den 19 maj, ha­de tåg­vär­dar på tå­go­pe­ra­tö­ren Trans­dev i Mal­mö på­ver­kats av strej­ken.

För Hal­lands del ha­de tåg­tra­fi­ken på Vi­ska­dals­ba­nan samt de två tåg­tu­rer på Väst­kust­ba­nan som körs av Väst­tå­gen drab­bats av kon­flik­ten.

Av­ta­let be­rör med­lem­mar. cir­ka 10 000

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.