Stöl­der vär­re än vintern

Hallands Nyheter - - Nyheter - OS­KAR CARLS­SON 010-471 5150 oc@hn.se

Koppar­tju­var or­sa­kar stör­re pro­blem för Tra­fik­ver­ket än vad vintern gör – och stöl­der­na ökar i väst­ra Sve­ri­ge, upp­ger P4 Hal­land.

Kost­na­der­na för kop­par­stöl­der­na är höga. En­ligt Tra­fik­ver­ket har det ba­ra un­der fjol­å­ret och året dess­förin­nan stu­lits kop­par längs svens­ka järn­vä­gar till ett vär­de av 55 mil­jo­ner kro­nor – peng­ar som sam­häl­let får be­ta­la. Även tåg­tra­fi­ken på­ver­kas. Un­der sam­ma pe­ri­od har över 1 000 tåg stött på pro­blem till följd av koppar­tju­var­nas härj­ning­ar.

– De klip­per upp och tar bort kop­par­le­dar­na. Det i sin tur ger följd­pro­blem som signal­fel och brän­der och and­ra pro­blem som upp­står, sä­ger To­mas An­ders­son, el­krafts­spe­ci­a­list och kop­par­stöldsan­sva­rig på Tra­fik­ver­ket, till P4 Hal­land.

Stöl­der­na ökar i den här de­len av lan­det. Västsve­ri­ge har hit­tills i år drab­bats av 25 kop­par­stöl­der. Pro­ble­men är ut­bred­da och svår­be­va­ka­de. Tra­fik­ver­ket för­sö­ker där­för mins­ka till­gäng­lig­he­ten och by­ta ut ma­te­ri­a­let, som de även mär­ker upp med dna i av­skräc­kan­de syf­te. Dess­utom sker över­vak­ning med hjälp av väk­ta­re och ka­me­ror.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.