Far­li­ga vägar i Skrea krä­ver nya cy­kel­ba­nor

Hallands Nyheter - - Falkenberg - CA­MIL­LA HENTSCHEL 010-471 50 10 ca­mil­la.hentschel@hn.se

Gång­tra­fi­kan­ter le­ver far­ligt i Skrea när de vill ta sig över gam­la E6. ”Sänk far­ten vid ron­del­len”.

Det skri­ver Kurt Olofs­son i ett Med­bor­gar­för­slag. Han vill att det byggs en gång- och cy­kel­väg över gam­la E 6 som bin­der sam­man re­dan be­fint­li­ga gång- och cy­kel­ba­nor på de bå­da si­dor­na om vägen. Sam­ti­digt vill han sän­ka far­ten från 70 km till 30 km på vägen i ron­del­len vid Strand­vä­gen.

NÄR GAM­LA E6 bygg­des spräng­des Skrea mitt itu och de­la­de sam­häl­let i två de­lar. Des­sa blev Skrea sta­tions­sam­häl­le och Skrea bac­ke.

RE­DAN VID TI­DEN för om­lägg­ning­en för­sök­te Skre­a­bor­na få till en säker över­gång mel­lan de­lar­na men då­va­ran­de po­lis­led­ning i Fal­ken­berg av­fär­da­de det­ta med att tra­fi­ken till Lis­sa­bon in­te kan stop­pas, skri­ver Kurt Olofs­son. Ett pro­vi­so­ri­um blev se­dan per­ma­nent. Män­ni­skor le­ver far­ligt när de tar sig till att springa över den gam­la mo­tor­vä­gen mel­lan Petter An­ders väg och Skrea sta­tions­väg, me­nar Kurt Olofs­son. Nu vill han rå­da bot på pro­ble­met som upp­står då män­ni­skor rör sig mel­lan de oli­ka de­lar­na i Skrea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.