Vän­ta­de trafikproblem vid bron

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LE­NA LYXELL 010-471 52 68 le­na.lyxell@hn.se

Räk­na med trafikproblem från och med näs­ta vec­ka när bron över Kristi­neslätt­sal­lén ska re­pa­re­ras. En­dast ett av kör­fäl­ten kom­mer att va­ra öp­pet när ar­be­tet ut­förs.

I slu­tet av no­vem­ber för­ra året kör­de en last­bil in i gång- och cy­kel­bron som går över Kristi­neslätt­sal­lén.

Chauf­fö­ren kla­ra­de sig ut­an ska­dor, men bron fick re­jä­la ska­dor både på kant­bal­ken och på räc­ket. Pro­vi­so­ris­ka räc­ken sat­tes upp och

Bi­lis­ter re­kom­men­de­ras att väl­ja and­ra vägar, spe­ci­ellt på mor­nar och ef­ter­mid­da­gar

cy­kel- och gång­tra­fi­kan­ter har kun­nat an­vän­da bron som van­ligt.

Nu är det allt­så dags för om­fat­tan­de reparationer som be­räk­nas på­går från och med mån­da­gen den 15 maj till och med ons­da­gen den 7 ju­ni. Bron kom­mer att va­ra öp­pen för gång och cy­kel­tra­fik un­der re­pa­ra­tions­ti­den. Dä­re­mot kom­mer en­dast ett kör­fält un­der bron att va­ra öp­pet för bil­tra­fik un­der pe­ri­o­den. Tra­fi­ken kom­mer att re­gle­ras med ljus­sig­na­ler. Bi­lis­ter re­kom­men­de­ras att väl­ja and­ra vägar, spe­ci­ellt på mor­nar och ef­ter­mid­da­gar.

Bild: OLA FOLKESSON

SKA RE­PA­RE­RAS. På mån­dag star­tar re­pa­ra­tions­ar­be­tet på bron över Kristi­neslätt­sal­lén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.